Opphavsrett og universitetsansatte, en kommentar til Sejersted II

I okto­ber 2009 avga “Sejer­sted II-utval­get” sin inn­stil­ling “Utred­ning om opp­havs­rett ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo”.  Det har tatt sin tid — utval­get ble opp­nevnt i desem­ber 2005.

Utval­gets inn­stil­ling gir et godt grunn­lag for å dis­ku­te­re dis­se ret­tig­hets­spørs­må­le­ne. Men jeg er kri­tisk til en del av utval­gets forslag.

Først noen utgangspunkter:

Opp­havs­rett ver­ner ver­kets utfor­ming. Ide­er, fak­ta og kunn­skap er fri. Ingen har opp­havs­rett til forsk­nings­re­sul­ta­ter. Verk skapt under utøvel­se av offent­lig myn­dig­het er ikke opp­havs­retts­lig ver­net, se åvl § 9. Det­te gjel­der i alle fall eksa­mens­opp­ga­ver brukt ved eksa­men på offent­li­ge uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler. Også man­ge admi­ni­stra­ti­ve doku­men­ter kan fra unn­tatt fra vern etter den­ne bestem­mel­sen, men jeg går ikke nær­me­re inn på hva som vil være ver­net og hva som ikke vil være vernet.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett og uni­ver­si­tets­an­sat­te, en kom­men­tar til Sejer­sted II