Hva er galt med det norske arbeidsmiljøet?

Hoved­år­sa­ken til økt uføre­tryg­ding og økt syke­fra­vær er tøf­fe­re arbeids­liv sier LO-sek­re­tær Tri­ne Lise Sund­nes. Det er, fort­satt i føl­ge hen­ne, “total skive­bom” når pro­fes­sor Ivar Søn­bø Kris­ti­an­sen tror det kan skyl­des svek­ket arbeids­mo­ral. Sam­ti­dig kan vi lese at syke­fra­væ­ret hos Vei­dek­ke i Nor­ge er dob­belt så høyt som det syke­fra­væ­ret Vei­dek­ke har i Sve­ri­ge og Dan­mark.

Det­te kan få en til å lure: Hva er galt med det nors­ke arbeids­mil­jø­et når det er så mye tøf­fe­re enn arbeids­mil­jø­et i Sve­ri­ge og Dan­mark og der­med fører til dob­belt så høyt syke­fra­vær? Eller kan­skje er for­kla­rin­gen at nord­menn er noen ping­le­te pud­din­ger som tåler langt mind­re enn svens­ker og dans­ker, og der­for for­te­re må gi opp og syke­mel­de seg eller blir uføre­tryg­det når ver­den går dem i mot?

For det er ikke et spørs­mål om arbeids­mo­ral. Og det har abso­lutt ikke noe å gjø­re med at vi i Nor­ge har mye bed­re ord­nin­ger enn i noen and­re land. Hvis vi skal tro LO …

Print Friendly, PDF & Email