Poesi på Twitter

Twit­ter til­la­ter 140 tegn, 20 tegn mind­re enn en SMS. Det er ikke akku­rat det man ten­ker seg som for­mat for for­fat­te­re. Men min fjer­ne slekt­ning Hel­ge Tor­vund er et over­fø­dig­hets­horn av poe­si i kort­form. Jeg har stor gle­de av å føl­ge hans poe­tis­ke twit­rin­ger på http://twitter.com/2rvund

Print Friendly, PDF & Email