Hvem har spillselskapene hyret til å plante nyheter i E24?

I dag, 2. desem­ber, har E24 to opp­slag om penge­spill og idrett. Først topp­opp­sla­get om at Nor­ge  “Nek­ter spill­sel­ska­per å spon­se idret­ten” og der­et­ter en artik­kel om at spille­ve­ran­dø­rer “Leve­rer topp­fot­ball gra­tis på nett”. Til­fel­dig? Nep­pe! Alarm! Det­te stin­ker av et PR-byrå som har klart å få inn saker etter opp­drag fra spillselskaper.

Til spørs­må­let om pen­ger fra spill­sel­ska­pe­ne går til sam­funns­nyt­ti­ge for­mål (i Nor­ge ofrer vi gjer­ne folk så len­ge det går til “gode for­mål” som idrett) sva­rer de at de gjer­ne vil­le ha spon­set idrett, men får ikke lov. Som om spon­sing er et godt for­mål. Det er rekla­me. Så sup­ple­res det hele med “glad­ny­he­ten” om at man ved å regist­re­re seg som bru­ker hos spill­seslka­per kan se topp­fot­ball på net­tet gratis.

Det er hele er selv­føl­ge­lig pak­ket inn i en litt kri­tisk ram­me. Det må se ut som jour­na­lis­tikk og ikke pressemeldinger.