Norge — et land i kø

Det var min fransk­læ­rer som inspi­rer­te meg til å skri­ve den­ne kom­men­ta­ren. Hun er en myn­dig og streng, godt vok­sen fransk dame som har bodd i Nor­ge en del år. Hun had­de hatt et møte med norsk helse­ve­sen. Hun treng­te en under­sø­kel­se. Jeg vet ikke for hva, men hun men­te det var noe som has­tet. Hun kun­ne få time om en måned. Det rys­tet hen­nes frans­ke sjel. En måneds vente­tid for lege­time er uten­ke­lig i Frank­ri­ke. Like uten­ke­lig er det med syke­hus­køer og kor­ri­dor­pa­si­en­ter.

Nå fikk min fransk­læ­rer time. Hun fikk det hos den sam­me legen. Hvis det kun­ne gjø­res pri­vat, da kun­ne hun få time med en gang. Men da kos­tet det 1.900 kro­ner. Hun kun­ne ikke for­stå at nord­menn fant seg i det­te, i et rikt land som liker å hev­de at det er ver­dens bes­te land å bo i.

Den ube­ha­ge­li­ge sann­het er kan­skje at det er det­te vi er opp­dratt til. “Mana­ge­ment by que­ues” er et prin­sipp med lan­ge tra­di­sjo­ner i Nor­ge. Det dob­belt­spo­re­de sys­te­met med en kø for “folk flest” og mulig­he­ter for å beta­le seg ut av køen for de som har råd har også en lang tra­di­sjon. Den som vil nyte godt av et offent­lig gode må stil­le seg i kø, de som kan beta­le selv kan fin­ne and­re løs­nin­ger.

Vi som har levd noen år og har blitt eld­re enn vi liker å inn­røm­me hus­ker den sær­nors­ke pol­køen. Vil­le vi ha en flas­ke vin til hel­gen måt­te vi stå i kø som kun­ne strek­ke seg fra butik­ken og ut på gaten.

Vi har hatt bolig­kø. Adel­skap i form av arvet OBOS-ansi­en­ni­tet ble ansett for mer demo­kra­tisk enn pen­ger. De som var født inn i en OBOS-fami­lie kun­ne få bolig. De and­re måt­te ut på et trangt og dyrt mar­ked. Det­te ble kalt sosi­al bolig­byg­ging. Når køen blir for lang og trang lek­ker sys­te­met, slik man så i bolig­mar­ke­det på 1970 og 1980-tal­let. Poli­ti­ker­nes svar var å stram­me til der man kun­ne stram­me til — i den regu­ler­te køen — slik at fle­re og fle­re øns­ket seg ut. På 1980-tal­let slapp man i prak­sis pri­se­ne fri i boretts­lag. Det umid­del­ba­re resul­ta­tet var et fall i bolig­pri­se­ne for­di langt fle­re boli­ger ble til­gjen­ge­li­ge også for de uten adel­skap. Men det arve­de OBOS-med­lem­ska­pet tap­te mye av sin ver­di.

Vi har stått i tele­fon­kø. Det kun­ne ta fle­re år før man fikk noe så selv­sagt som en tele­fon. Folk valg­te mobil­te­le­fon ikke for­di de treng­te dati­dens gans­ke sto­re, tun­ge og ikke minst dyre tele­fo­ner, men for­di man ikke behøv­de å stå i kø for å få dem.

Barne­hage­kø er et vel­kjent feno­men for små­barns­for­eld­re.

Et grunn­trekk ved “mana­ge­ment by que­ues” er at man all­tid sør­ger for at kapa­si­te­ten er for liten i for­hold til beho­vet. Det kan vir­ke som om man er vel­dig redd for å ha ledig kapa­si­tet, anta­ge­lig for­di det ikke er “lønn­somt”, og at man hel­ler vel­ger å la folk ven­te i kø. Så anset­ter vi hel­ler byrå­kra­ter som skal admi­ni­stre­re køen frem­for å bru­ke res­sur­ser på å leve­re den etter­spur­te tje­nes­ten. I til­legg beta­ler vi folk syke­pen­ger mens de står i kø for behand­ling.

Stan­dar­dar­gu­men­tet om den spred­te boset­tin­gen som for­kla­ring på mang­len­de behovs­dek­ning  i Nor­ge hol­der nep­pe. Om vi igjen sam­men­lig­ner med Frank­ri­ke, så har Frank­ri­ke 36.000 kom­mu­ner. Mer enn 20.000 av dis­se har fær­re enn 500 inn­byg­ge­re. I Nor­ge har vi sto­re ube­bod­de områ­der. På kon­ti­nen­tet er det man­ge lans­byer i fjell­om­rå­der, bun­det sam­men av lan­ge og krong­le­te vei­er.

Pro­ble­met synes hel­ler å være en selv­kast­rert regje­ring som helt fri­vil­lig har gitt fra seg sty­rings­mu­lig­he­te­ne, sam­ti­dig som de så gjer­ne vil demon­stre­re sin potens ved å love sat­sin­ger på all ver­dens gode saker — med et håp om at de som har sty­rings­mu­lig­he­ter skal gjø­re det regje­rin­gen synes de bur­de gjø­re.

Kø(u)kulturen er også utslag av et øns­ke om at alle skal gå i takt og opp­fø­re seg slik poli­ti­ker­ne har bestemt. Den­ne uni­for­mer­ins­tan­ken er det jeg liker aller minst ved det nors­ke sosial­de­mo­kra­ti­et. Noen gan­ger kan man ha poli­ti­ke­re mis­tenkt for å øns­ke køer nett­opp for­di det­te gir dem sty­rings­mu­lig­he­ter som fal­ler bort om folk kan vel­ge selv. Man er red­de for fritt skole­valg, for fritt valg av helse­tje­nes­ter, osv. Det er et pro­blem for poli­ti­ker­ne når folk ikke vel­ger slik de øns­ker, f.eks. når man vel­ger tra­di­sjo­nel­le yrker eller en del kvin­ner synes at bar­na er vik­ti­ge­re enn kar­rie­re.

Min mening er at poli­ti­ker­nes opp­ga­ve på man­ge områ­der er å sør­ge for at folk har reel­le valg­mu­lig­he­ter, ikke å tref­fe valg på veg­ne av folk. Da må man aksep­te­re at folk tref­fer and­re valg en det man vil­le gjort selv. Det er en sær­de­les ned­la­ten­de og arro­gant hold­ning når man for­kla­rer folks valg med at de av en eller annen grunn ikke for­står sitt eget bes­te og at poli­ti­ker­ne der­for må tref­fe val­ge­ne for dem. Vi skal ikke alle tvin­ges inn i den sam­me køen.

Jeg leg­ger her til at vi også bør ha reel­le valg når det gjel­der hvem som skal repre­sen­te­re oss. Det er ikke demo­kra­ti når det lil­le mindre­tall som er med­lem­mer i uli­ke poli­tis­ke par­ti­er skal gi oss noen få valg­mu­lig­he­ter uten i prak­sis å kun­ne prio­ri­te­re and­re per­soner. Jeg vil hel­ler ha en poli­ti­ker som har rygg­radd, som ten­ker selv og ikke nød­ven­dig­vis bøy­er seg for pis­ken, enn en lojal kanin som stem­mer slik han eller hun blir bedt om.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mor­ten Elster

  Fritt skule­val”, alt­så karak­ter­ba­sert inn­tak, har da ingen­ting med kø å gje­ra? Alle har krav på vidare­gå­an­de opp­læ­ring i Noreg. Om det er flei­re søkja­rar til ein sku­le enn den sku­len har kapa­si­tet til, er spørs­må­let om bustad eller karak­te­rar som skal få prio­ri­tet i den køen. Det vert kor­kje meir eller mind­re kø av å vel­ja karak­te­rar fram­for bustad, det er ber­re ein annan måte å admi­ni­stre­ra køen på.

  Elles er vel det­te i stor grad eit resul­tat av eit evig press på å kut­ta i “unaud­syn­leg byrå­kra­ti”. Frå “min” etat, Poli­ti­et, kan eg sjå føre meg kon­se­kven­sa­ne av poli­ti­kari­ve­ren i å kut­ta i sivi­le for å gje meir pen­gar til patrul­jar. Meir syn­leg Poli­ti har sin effekt, men om folk må ven­ta ein månad på å få nytt pass eller to på å få ein politi­at­test, er det òg med på å under­gra­va til­li­ten til eta­ten og sta­ten gene­relt.

 • Når man ikke fritt kan vel­ge sko­le, da betyr det at polit­ker­ne bestem­mer hvil­ken kø man skal få lov til å stil­le seg i.

  Hvor res­sur­se­ne blir av kan man nok ofte lure på. Nor­ge er på delt andre­plass i ver­den (sam­men med Sveits) når det gjel­der res­sur­ser til helse­sek­to­ren. Vi bur­de hatt ver­dens bes­te helse­ve­sen og det bur­de ikke vært køer om res­sur­se­ne had­de vært brukt på en god måte. Land som bru­ker mind­re pen­ger får bed­re resul­ta­ter.

 • Det er umu­lig med fritt skole­valg. Man orga­ni­se­rer køen etter karak­te­rer, bosted, beta­lings­vil­lig­het eller and­re kri­te­ri­er. Men man kan ikke la alle vel­ge den sam­me sko­len. Alt­så det sam­me som med fritt bolig­valg. Før orga­ni­ser­te man køen etter OBOS-num­mer, mens nå er det beta­lings­vil­lig­het som bestem­mer. Man kan jo si at det er fritt sålen­ge det er beta­lings­vil­lig­he­ten som avgjør (fritt mar­ked), men er jo greit å være frem­på med det.

  I Frank­ri­ke har de også en fan­tas­tisk take­away-løs­ning for leger. Om man er syk kan man rin­ge til take­away-legen, så er hun på døren van­lig­vis innen en halv­time. Så slip­per man å sle­pe seg ned til lege­vak­ten. Spe­si­elt guns­tig når man har små barn som det er ugreit nok å hol­de styr på når man er frisk.

 • Et av køgrunn­la­get til helse­ve­se­net er at hvor mer effek­ti­ve de er, hvor fler øns­ker å benyt­te seg av til­bu­det. For mer­ke­lig nok blir nord­menn syke­re og syke­re hvor bed­re til­bud vi har: Nord­menn kan ald­ri bli for­nøy­de.

  Man kan ikke bare effek­ti­vi­se­re behand­lings­ti­den og res­sur­se­ne, men også se på hvem som bør få hjelp. Eksem­pel­vis fin­nes det man­ge som unød­ven­dig får MR-under­sø­kel­ser, for­di det er “kjekt” og de øns­ker det “bes­te”.

  Lege­vak­ten i Oslo gjor­de grep for å kun­ne behand­le folk ras­ke­re og bed­re, men det som skjed­de var at det kom bare fle­re i døren.

  Det er tek­nisk og prak­tisk sett ikke mulig å fjer­ne køer hvis man ikke øns­ker å beta­le lønn til folk som ikke gjør noe. Man kan sik­kert ta kost­na­den, men i helse­ve­se­nets eksem­pel er det ikke mulig, for det fin­nes ikke nok per­soner med rik­tig utdan­ning og kva­li­fi­ka­sjo­ner.

  Frans­ke kom­mu­ner kan ikke sam­men­lig­nes med nors­ke uten vide­re. Nors­ke kom­mu­ner dri­ves ut fra å være en admi­ni­stra­sjons­en­het og del­vis auto­nom enhet på man­ge områ­der, mens de frans­ke kom­mu­ne­ne er mer sen­tralt styrt.

 • Man kan godt si at et begren­set gode ald­ri kan bli fritt i den for­stand at alle kan få det de vil ha. Mar­ke­det er langt fra ide­elt, enten det er basert på pen­ger eller karak­te­rer. Men det er like­vel mye bed­re enn poli­tisk over­sty­ring gjen­nom køer.

 • Det under­li­ge er at man får det til and­re ste­der. Jeg har ikke løs­nin­gen. Men jeg er gans­ke over­be­vist om at løs­nin­gen ikke er mer res­sur­ser for å gjø­re mer av det sam­me. Jeg tror at en del av for­kla­rin­gen er byrå­kra­tisk over­sty­ring under dek­ke av “kva­li­tets­sik­ring”, “demo­kra­ti” osv. Vide­re pro­fe­sjons­kam­per. Mitt inn­trykk er at noe av det som gjør pri­va­te kli­nik­ker attrak­ti­ve for leger er at da kan man kon­sen­tre­re seg om å behand­le pasie­ter i ste­det for å fyl­le ut skje­ma­er og sit­te i møter. Jeg hus­ker meget godt en kirurg som sa det slik i et radio­in­ter­vju for noen år siden: “Jeg kan selv­føl­ge­lig skri­ve jour­na­le­ne selv i ste­det for å dik­te­re. Det betyr at jeg må redu­se­re fra 8 til 6 ope­ra­sjo­ner hver dag. Men hvis de mener at jeg skal bru­ke min tid på skri­ve jour­na­ler frem­for å ope­re­re pasi­en­ter, da kan jeg selv­føl­ge­lig gjø­re det.”

  Det kan også godt hen­de at det er en man­gel på prio­ri­te­ring. Hvis alt skal behand­les fin­nes det ingen gren­ser for hvor mye man kan bru­ke på helse­tje­nes­ter. Det har vært gjort noen for­søk på å gjø­re prio­ri­te­rin­ger, men det har all­tid stran­det på grunn av poli­tisk feig­het. Det er selv­føl­ge­lig trist for folk som gjer­ne vil ha barn, men som ikke er i stand til å få det. Men jeg synes like­vel ikke at kuns­tig befruk­ning er noe som skal dek­kes av offent­li­ge helse­bud­sjet­ter. Det er sik­kert man­ge som pla­ges av et utse­en­de de ikke er for­nøyd med også, uten at man av den grunn lar det offent­li­ge beta­le for kos­me­tis­ke ope­ra­sjo­ner.

 • Einar Stav­leik

  Mest humo­ris­tisk ment: en utlen­ding mener at de har et lig­nen­de pro­blem i Sve­ri­ge (over­dre­ven bruk av køer/kølapper):

  http://www.thelocal.se/23570/20091130/

 • Det er umu­lig med fritt skole­valg. Man orga­ni­se­rer køen etter karak­te­rer, bosted, beta­lings­vil­lig­het eller and­re kri­te­ri­er. Men man kan ikke la alle vel­ge den sam­me sko­len. Alt­så det sam­me som med fritt bolig­valg. Før orga­ni­ser­te man køen etter OBOS-num­mer, mens nå er det beta­lings­vil­lig­het som bestem­mer. Man kan jo si at det er fritt sålen­ge det er beta­lings­vil­lig­he­ten som avgjør (fritt mar­ked), men er jo greit å være frem­på med det.

  I Frank­ri­ke har de også en fan­tas­tisk take­away-løs­ning for leger. Om man er syk kan man rin­ge til take­away-legen, så er hun på døren van­lig­vis innen en halv­time. Så slip­per man å sle­pe seg ned til lege­vak­ten. Spe­si­elt guns­tig når man har små barn som det er ugreit nok å hol­de styr på når man er frisk.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Nødvendige, rimelige og rettferdige køer med sosiale priser? @brumlebass()