Hva gjør en sosialpsykolog?

Pro­fes­sor i sosial­psy­ko­lo­gi ved NTNU Arnulf Kol­stad utta­ler seg til Dag­bla­det om hvor­for noen yrker har høy­ere pre­sti­sje enn and­re. Han er over­ras­ket over at advo­ka­ter kom­mer så høyt på lis­ten, og sier:

— En bety­de­lig del av advo­kat­bran­sjen job­ber med for­ret­nings­juss. De lever av å fin­ne hul­ler i skatte­lo­ven, slik at rike men­nes­ker kan lure unna skatt ved hjelp av smar­te triks. At dét skal gi sta­tus, for­bau­ser meg. Den­ne yrkes­grup­pa har nep­pe sta­tus av sam­me grunn som lege­ne, som nyter respekt for det vik­ti­ge bidra­get de gjør i sam­fun­net. Vi had­de nok ikke fått sam­me ran­ge­ring der­som folk ble bedt om å pluk­ke ut yrkes­grup­pe­ne de har mest respekt for.”

Han kan selv­føl­ge­lig ha for­søkt å være mor­som. Eller kan­skje er han feil­si­tert. Vi kan all­tid skyl­de på media når vi har sagt noe dumt, og vi blir gjer­ne trodd på det. Men når sant skal sies så har ald­ri jeg opp­levd ikke å få mine utta­lel­ser til­sendt for sitat­s­jekk før de pub­li­se­res. Så selv om våre utta­lel­ser kan bli satt i sam­men­hen­ger vi ikke er kom­for­tab­le med eller få over­skrif­ter vi ikke liker, så kan vi ikke vri oss unna sita­tet. Enten har vi god­kjent utta­lel­sen eller så har vi opp­trådt sær­de­les upro­fe­sjo­nelt i for­hold til media.

Con­ti­nue read­ing Hva gjør en sosial­psy­ko­log?

Hvorfor offentliggjøres ikke Sejersted II-utvalget, opphavsrett ved UiO?

Det såkal­te “Sejer­sted II-utval­get” avga sin inn­sil­ling “Utred­ning om opp­havs­rett ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo” den 25. okto­ber. Siden har vi ven­tet på at den skal gjø­res kjent for ansat­te ved UiO og and­re interesserte.

Selv fikk jeg til­gang til inn­stil­lin­gen kort tid etter at den var avgitt. Men siden jeg had­de fått den under hån­den avsto jeg fra å mene noe om den­ne offent­lig. Sene­re ble jeg imid­ler­tid kon­tak­tet av en jour­na­list fra For­ker­fo­rum som kun­ne for­tel­le at han had­de fått inn­stil­lin­gen over­sendt fra UiO etter å ha bedt om den­ne. Jeg fikk også inn­stil­lin­gen over­sendt fra ved­kom­men­de jour­na­list. Da syn­tes ikke jeg det var noen grunn til å beva­re taus­he­ten len­ger, og skrev en kom­men­tar til inn­stil­lin­gen.

Sam­ti­dig med at jeg skrev min kom­men­tar send­te jeg en hen­ven­del­se til de ansvar­li­ge for infor­ma­sjon ved UiO og spur­te om når den vil­le bli offent­lig­gjort. Egent­lig reg­net jeg med at det hele skyld­tes en glipp og mitt spørs­mål var mest ment som en påmin­nel­se om at her had­de noen glemt noe.

Med det­te utgangs­punk­tet ble jeg gans­ke over­ras­ket da jeg i dag fikk en e‑post fra kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen som, etter å ha fulgt opp min fore­spør­sel internt, kun­ne for­tel­le at den had­de vært til ori­en­te­ring i uni­ver­si­tets­di­rek­tø­rens leder­grup­pe. Den vil­le ikke bli lagt ut på net­tet før den var fer­dig behand­let på UiO.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for offent­lig­gjø­res ikke Sejer­sted II-utval­get, opp­havs­rett ved UiO?