Hvorfor offentliggjøres ikke Sejersted II-utvalget, opphavsrett ved UiO?

Det såkal­te “Sejer­sted II-utval­get” avga sin inn­sil­ling “Utred­ning om opp­havs­rett ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo” den 25. okto­ber. Siden har vi ven­tet på at den skal gjø­res kjent for ansat­te ved UiO og and­re interesserte.

Selv fikk jeg til­gang til inn­stil­lin­gen kort tid etter at den var avgitt. Men siden jeg had­de fått den under hån­den avsto jeg fra å mene noe om den­ne offent­lig. Sene­re ble jeg imid­ler­tid kon­tak­tet av en jour­na­list fra For­ker­fo­rum som kun­ne for­tel­le at han had­de fått inn­stil­lin­gen over­sendt fra UiO etter å ha bedt om den­ne. Jeg fikk også inn­stil­lin­gen over­sendt fra ved­kom­men­de jour­na­list. Da syn­tes ikke jeg det var noen grunn til å beva­re taus­he­ten len­ger, og skrev en kom­men­tar til inn­stil­lin­gen.

Sam­ti­dig med at jeg skrev min kom­men­tar send­te jeg en hen­ven­del­se til de ansvar­li­ge for infor­ma­sjon ved UiO og spur­te om når den vil­le bli offent­lig­gjort. Egent­lig reg­net jeg med at det hele skyld­tes en glipp og mitt spørs­mål var mest ment som en påmin­nel­se om at her had­de noen glemt noe.

Med det­te utgangs­punk­tet ble jeg gans­ke over­ras­ket da jeg i dag fikk en e‑post fra kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen som, etter å ha fulgt opp min fore­spør­sel internt, kun­ne for­tel­le at den had­de vært til ori­en­te­ring i uni­ver­si­tets­di­rek­tø­rens leder­grup­pe. Den vil­le ikke bli lagt ut på net­tet før den var fer­dig behand­let på UiO.

Jeg for­står ikke det­te. Hva mener de med at den skal være “fer­dig behand­let ved UiO”? Er uni­ver­si­tets­le­del­sen redd for at ansat­te skal kun­ne set­te seg inn i det­te, dis­ku­te­re det og kan­skje til og med mene noe om det­te før ledel­sen har tatt stand­punkt til saken? Det­te hem­me­lig­hol­det skjer sam­ti­dig med at uni­ver­si­tets­le­del­sen iniv­te­rer alle til å mene noe om for­slag til stra­te­gisk plan 2010–2020. Jeg får ikke det­te til å hen­ge sammen.

Et uni­ver­si­tet bør tåle åpne pro­ses­ser, også om hvor­dan man skal for­hol­de seg til ansat­tes opp­havs­rett. Sejer­sted II-utval­gets inn­stil­ling er en inn­stil­ling til UiO. Utval­get repre­sen­te­rer ikke UiO i den for­stand at de mener noe på veg­ne av UiO. Men utred­nin­gen må gjø­res til­gjen­ge­lig, folk må få mene noe om den og så kan ledel­sen ta stand­punkt etter en grun­dig og åpen diskusjon.

Kon­klu­sjo­nen er enkel: Gjør Sejer­sted II-utval­gets inn­stil­ling til­gjen­ge­lig nå.

Print Friendly, PDF & Email