Hvor mye sikkerhet skal vi måtte finne oss i?

I dag skal Oba­ma hen­te sin ennå ikke helt for­tjen­te freds­pris. For vir­ke­lig å under­stre­ke freds­bud­ska­pet har man sper­ret av halve byen og satt ut bevæp­ne­de vak­ter. Jeg for­står at sik­ker­hets­til­tak er nød­ven­dig. Men hvor mye skal vi som bor og arbei­der her måt­te fin­ne oss i?

Jeg synes at vi for lengst har pas­sert gren­sen for hva befolk­nin­gen skal måt­te tåle. E6 blir sper­ret hvis Oba­ma kjø­rer bil fra Gar­der­moen til Oslo. Ikke bare sper­rer man vei­en, man sper­rer også gang­bro­er m.m. Da Clin­ton ble en av mine ven­ner holdt til­ba­ke i lang tid på vei til jobb. Han skul­le gjen­nom en gang­tunell under E6, men det fikk han ikke lov til. Vi som arbei­der i sen­trum får sta­dig nye mel­din­ger om hva vi ikke kan gjø­re. Noen ste­der har man fått klar beskjed om at ansat­te får hol­de seg hjem­me den dagen Oba­ma er her. Noen har så ube­ha­ge­li­ge min­ner om tru­en­de sik­ker­hets­vak­ter fra Clin­tons besøk at de den­ne gan­gen vel­ger å hol­de seg hjem­me. Selv pas­se­rer jeg Nobel-insti­tut­tet, USAs ambas­sa­de og Slot­tet på vei til jobb, så jeg vel­ger å arbei­de hjem­me den­ne dagen.

Con­ti­nue read­ing Hvor mye sik­ker­het skal vi måt­te fin­ne oss i?