Obama has left the country, the brain had left the media

Den som var i Nor­ge 10. desem­ber må ha vært både døv og blind for å unn­gå å leg­ge mer­ke til at Barack Oba­ma var i Nor­ge. Men hvis det skjed­de noe annet den dagen gikk Nor­ge glipp av det. Aften­pos­ten valg­te dagen til å gjø­re kjent at Hil­de Haugs­gjerd var ansatt som ny sjefs­re­dak­tør, og sik­ret der­med at det ble lite opp­merk­som­het rundt dette.

NRK og TV2 skal ha hatt 470 per­soner til å dek­ke besø­ket. Jeg var noen gan­ger inn­om NRK. For det mes­te var det “vi set­ter over til … på .…”, og der­fra kun­ne en jour­na­list for­tel­le at vi står og ven­ter, ellers skjer det ingen ting”. For å utdy­pe det­te kun­ne man inter­vjue noen med­ven­te­re som kun­ne bekref­te at de ven­tet og at det ikke skjed­de noe.

Da NRK en gang på etter­mid­da­gen gikk i van­lig nyhets­mo­dus var selv­føl­ge­lig Oba­ma-besø­ket hoved­opp­sla­get. Det var greit nok. Men det klip­pet de valg­te å vise var Oba­ma som sa at han var glad for å være i Nor­ge og at fami­li­en gjer­ne vil­le ha vært her len­ger. Det var etter at Oba­ma had­de hold sin tale.

Dags­nytt 18, Dags­revy­en (utvi­det for anled­nin­gen) og Redak­sjon EN var også i sin hel­het viet Obama.

Det var selv­føl­ge­lig verdt å se talen og ellers når det fak­tisk skjed­de noe. Men det mes­te var “trå van­net” jour­na­lis­tikk. Jeg var ikke spe­si­elt impo­nert over NRKs prio­ri­te­ring den dagen.

Aften­pos­ten TV har opp­sum­mert besø­ket på 60 sekun­der, og mens jeg skri­ver det­te hører jeg på Hal­lo i ukens opp­sum­me­ring i Hal­lo i Oba­ma. Da får man opp­sum­mert det meste.