Skal Rygge og Torp ofres for Distrikts-Norge?

Ryg­ge og Ryani­ar tru­er fly­plas­ser kan vi lese på nrk.no. Sub­si­di­er­te små­fly­plas­ser i nord trues av  suk­sess­ful­le lav­pris­sel­ska­per i sør, fort­set­ter det. Mor­ten Edvard­sen i Finn­mark Sen­ter­par­ti mener at regje­rin­gen må ta opp pro­ble­met, som selv­føl­ge­lig betyr å begren­se virk­som­he­ten. Hel­dig­vis opp­he­vet regje­rin­gen, ved davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Liv Sig­ne Navar­sete pas­sa­sjer­ta­ket på Ryg­ge kort tid før val­get og økte sam­ti­dig antal­let til­lat­te avgan­ger fra 15.000 til 21.000 pr år.

Bak­grun­nen er at finan­sie­ring av norsk fly­plass­drift i hoved­sak er basert på intern krys­sub­si­die­ring gjen­nom Avinor. Vi som for det mes­te rei­ser fra Gar­der­moen (og fra noen and­re av de stør­re fly­plas­se­ne i Nor­ge) skal belas­tes med avgif­ter og pri­ser (på res­tau­ran­ter, tax-free m.m.) som skal sub­si­di­ere fly­plas­ser and­re steder.

Ryg­ge og Torp er uten­for Avinor-sys­te­met og belas­tes der­med ikke med sli­ke eks­tra­kost­na­der for å sub­si­di­ere and­re fly­plas­ser. Det­te gjør at de kan til­by lave­re pri­ser. Der­for er det dis­se og ikke Gar­der­moen som til­trek­ker seg lav­pris­sel­ska­pe­ne. Der­med mel­ker ikke den sto­re melke­kua i Avinor-sys­te­met like mye.

Det er et klas­sisk sce­na­rio når man vil krys­sub­si­di­ere innen­for innen­for et sel­skap. Vi har sett det for tele­kom­mu­ni­ka­sjon, for post og sik­kert man­ge and­re områ­der. Så len­ge man kla­rer å ver­ne sys­te­met gjen­nom et mono­pol lar det seg opp­rett­hol­de på et vis. Men det tåler ikke kon­kur­ran­se, for kon­kur­ren­te­ne vil bare gå inn på de lønn­som­me områdene.

Man­ge poli­ti­ke­res typis­ke panikk­re­ak­sjo­nen er “Hjelp, noen har suk­sess! De må stan­ses!”. Mor­ten Edvard­sen repre­sen­te­rer det­te når han sier at “man [må] inn­føre til­tak som gjør at veks­ten [på Torp og Ryg­ge] stop­pes”.

Det­te rei­ser i alle fall tre spørs­mål, i til­legg til det grunn­leg­gen­de om økt fly­tra­fikk og mil­jø: Hva slags fly­plas­struk­tur skal vi ha, hvor mye skal ulønn­som­me fly­plas­ser sub­si­di­e­res og hvor­dan skal den­ne sub­si­die­rin­gen skje?

Det er inter­es­sant å se på kar­tet over Avinors fly­plas­ser. Øst­lan­det, hvor omtrent halv­par­ten av Nor­ges befolk­ning bor, betje­nes av én Avinor-fly­plass (Gar­der­moen). Avinor-kar­tet lyver noe, da Gar­der­moen på kar­tet er plas­sert i Oslo og ikke på Gar­der­moen (også and­re fly­plas­ser er feil­plas­sert). Leg­ger vi til Agder-fyl­ke­ne, Roga­land og Horda­land får vi fire Avinor-fly­plas­ser og ca en mil­lion inn­byg­ge­re i til­legg. Til sam­men­lig­ning er det 12 Avinor-fly­plas­ser i Finn­mark, med ca 72.500 inn­byg­ge­re, som er litt fær­re enn det til sam­men bor i de to byde­le­ne  Gru­ner­løk­ka og Sage­ne.

Jeg vil tro at de fles­te som bor i de folke­tet­te områ­de­ne sør for Oslo har len­ger vei til sin nær­mes­te Avinor-fly­plass enn folk i de tre nord­ligs­te fyl­ke­ne har til nær­mes­te Avinor-fly­plass. Selv om kom­mu­ni­ka­sjo­nen på land­jor­da er bed­re i sør, så blir det fort noen timers reise­tid til Gar­der­moen. Det er ikke under­lig at tra­fik­ken øker på Torp og Rygge.

Her er eksemp­ler på avstan­der mel­lom Avinor-fly­plas­ser i “dis­trik­te­ne” (kjøre­av­stand, ikke luftlinje):

60 km Florø til Førde
100 km fra Sanda­ne til Florø og 81 km fra Sanda­ne til Førde.
70 km fra Sand­nes­sjø­en til Mosjø­en og 85 km fra Mosjø­en til Mo i Rana.
79  km fra Eve­nes til Nar­vik, reise­tid 75 minut­ter.
74 km fra Vardø til Vadsø.

Til sam­men­lig­ning er det 168 km fra Gar­der­moen til Torp, og 109 km til Rygge.

Det er 146 km fra Lil­le­ham­mer til Gar­der­moen, for å ta med en by uten fly­plass som betje­nes av Gar­der­moen. (Lil­le­ham­mer har en befolk­ning som til­sva­rer 1/3 av Finn­mark.) Går vi til sør­vest-lan­det har en by som Flekke­fjord 124 km til nær­mes­te fly­plass — den lig­ger omtrent midt mel­lom Sola og Kjevik.

Vei­stan­dar­den er nok bed­re i sør og det fin­nes tog. Men den er ikke mye bed­re at det kan for­kla­re eller for­sva­re hvor­for det skal være så mye tet­te­re mel­lom fly­plas­ser der det ikke bor folk enn det er der de fles­te fak­tisk bor.

Når man, som i Finn­mark, skal ha en fly­plass pr 6.000 inn­byg­ge­re må det bli dyrt. Det må også føre til at alle får et dår­lig fly­til­bud for­di ingen fly­plas­ser får et noen­lun­de til­strek­ke­lig trafikkgrunnlag.

Hvor man­ge fly­plas­ser det bør være har jeg ikke noen klar opp­fat­ning om. På øyer uten vei­for­bin­del­se, som Vær­øy og Røst, kan det være god grunn til å opp­rett­hol­de fly­plas­ser selv om det ikke er så man­ge kilo­me­ter til den nes­te. Men det er åpen­bart at det i dag er for man­ge i de dele­ne av Nor­ge hvor det bor lite folk.

Det kan være man­ge gode grun­ner til å sub­si­di­ere trans­port og jeg har ikke noe grunn­lag for å mene hvor mye som bør bru­kes på det­te. Men uan­sett må sub­si­die­ne opp på bor­det. Det må ikke skje ved at man later som om fly­plas­se­ne dri­ves for­ret­nings­mes­sig og at det er et over­skudd som for­de­les til ulønn­som vir­som­het. En “for­ret­nings­drift” basert på at man stru­per kon­kur­ran­se er ikke ret­te måten å dri­ve på. Vil man ha en dis­trikts­støtte­av­gift på fly­bil­let­ter i Nor­ge, da får man være ærli­ge nok til å si at det er det man vil ha. Det må ikke skje ved at man stru­per fly­plas­ser som Torp og Ryg­ge for å ver­ne melkekua.