Jagland og den norske misunnelsen

Nor­ge er som kjent lan­det der mis­un­nel­sen er ster­ke­re enn kjønns­drif­ten. Nå er det Tor­bjørn Jag­land som har blitt offer for den­ne. For ikke så alt for len­ge siden var det Gro Har­lem Brundt­land som skul­le “kors­fes­tes”. At Siv Jen­sen hen­ger seg på er vel bare som man må ven­te. Har man ambi­sjo­ner om å bli “det nye arbei­der­par­ti­et” må man nok også over­ta misunnelsen.

Egent­lig synes jeg ikke sær­lig synd på Tor­bjørn Jag­land. Han har i åre­vis vært i topp­skik­tet i et par­ti som har dyr­ket mis­un­nel­sen under for­skjøn­nen­de uttrykk som “lik­het”, “utjev­ning”, “for­de­ling” og litt mer direk­te uttrykk som “kakse­skatt” og lig­nen­de. Null­skatte­yter er etab­lert som et skjells­ord og Jag­lands par­ti bru­ker gjer­ne betyd­nin­gen av å ta null­skatte­yte­re som begrun­nel­se for sin årli­ge per­son­vern­kren­kel­se ved å leg­ge ut skattelistene.

Jag­land har stått i spis­sen for en beve­gel­se for hvem det har blitt vik­ti­ge­re å ta “de rike” enn å hjel­pe de fat­ti­ge. Man bedri­ver en tåpe­lig sym­bol­po­li­tikk hvor skatt som folk skjøn­ner (skatt på arbeid) skal være høy for alle som tje­ner litt mer enn gjen­nom­snit­tet, sam­ti­dig som man lager skatte­pa­ra­dis for de med vir­ke­lig høye inn­tek­ter som folk flest ikke skjøn­ner (kapi­tal­inn­tekt). Slik kan folk dyr­ke “aske­lad­der” som Kjell Inge Røk­ke og Petter Stor­da­len sam­ti­dig som man kan hol­de nabo­en nede.  Under hekse­jak­ten på Eivind Rei­ten var Jag­lands par­ti vil­lig til å løpe fra egen poli­tikk, bry­te avta­ler og ofre både Rei­ten og Hydro om det bare kun­ne gi en sym­bolsk sei­er over “grå­dig­he­ten” som kun­ne gi noen eks­tra stem­mer ved kom­mune­val­get 2007.

Det er også all mulig grunn til å rea­ge­re mot at poli­ti­ker­ne sei­ler under falsk flagg i sin påtat­te beskje­den­het. Det blir hyk­lersk når man rea­ge­rer på and­res “grå­dig­het” sam­ti­dig som de bevil­ger seg selv skjul­te goder som and­re ikke får. Det­te kan gjel­de pen­sjons­ord­nin­ger (stats­råd­spen­sjo­ne­ne har blitt verd­satt til 1 mill i året i til­legg til løn­nen, om jeg hus­ker rett), diett­godt­gjø­rel­ser, “etter­ut­dan­nings­ord­nin­ger”, osv. Når det gis inn­trykk av at poli­ti­ker­ne mener at de ord­nin­ger de fast­set­ter for and­re ikke er gode nok for dem selv, da gir det ikke troverdighet.

Medie­ne, men tab­loid­pres­sen i spis­sen, nører selv­føl­ge­lig opp under den­ne mis­un­nel­sen. Tab­lo­i­de poli­ti­ke­re lar seg gjer­ne bru­ke av sine medi­er, og medie­ne lar seg vil­lig bru­ke så len­ge de tje­ner pen­ger på det. (En paren­tes er at den­ne pres­sen som i for­ri­ge uke skrev stor­øy­de og beund­ren­de repor­ta­sjer om Oba­mas fly og biler, den­ne uken er sterkt kri­tis­ke til at Jens Stol­ten­berg bru­ker pri­va­f­ly til København.)

Null­skatte­yter” er som nevnt en skjells­ord, og skatt på lønn (men ikke på kapi­tal) er en vik­ti­ge sym­bol­sak i det mis­un­ne­li­ge Nor­ge. Jonas Gahr Stø­re set­ter saken på plass, og nok en gang frem­står han som en som noe så sjel­dent som poli­ti­ker som set­ter rede­lig­het foran opport­u­nis­me og poli­tisk tak­tik­ke­ri. Det er ikke først og fremst spørs­mål om skatte­fri­het, men om immu­ni­tet. De land som er vert­skap for inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner skal ikke kun­ne beskat­te dis­se og deres ansat­te, og de enkel­te ansat­te skal være uav­hen­gi­ge i for­hold til det land de kom­mer fra. Tor­bjørn Jag­land er ansatt av Euro­pa­rå­det, han er ikke en repre­sen­tant for Norge.

Kan­skje er det også grunn til å min­ne om at Jag­land nå bor i Frank­ri­ke og får sin lønn fra en orga­ni­sa­sjon hjem­me­hø­ren­de der. Det vil der­for uan­sett bli et fransk pro­blem at folk som bor og arbei­der der ikke beta­ler skatt til det lan­det. Å kre­ve at Jag­land skal skat­te til Nor­ge blir like menings­løst som at utlen­din­ger ansatt i norsk olje­in­du­stri skal skat­te til sine hjem­land. Det kan ikke være en løs­ning at Euro­pa­rå­det skal sub­si­di­ere olje­lan­det Nor­ge med eks­tra skatte­inn­tek­ter siden lede­ren nå kom­mer fra det­te landet.

En lønn på 2,2 mill er ikke spe­si­elt høy for en inter­na­sjo­nal topp­jobb. Det er til sam­men­lig­ning mind­re enn hva redak­tø­ren i VG tje­ner, i føl­ge skatte­lis­te­ne. For lede­ren av en inter­na­sjo­nal orga­ni­sa­sjon må lønn vur­de­res ut fra inter­na­sjo­nal stan­dard. Vi kan ikke kre­ve at en slik orga­ni­sa­sjon skal ta utgangs­punkt i de lave leder­løn­ne­ne i Nor­ge, hel­ler ikke når lede­ren kom­mer fra Nor­ge. Det vil­le bli absurd om topp­le­de­ren skul­le tje­ne mind­re enn sine under­ord­ne­de bare for­di han kom­mer fra det rike, men akk så mis­un­ne­li­ge lan­det Norge.

Løn­nen i en orga­ni­sa­sjon som Euro­pa­rå­det er selv­føl­ge­lig fast­satt med utgangs­punkt i at det er en netto­lønn, og det er sik­kert også tatt hen­syn til at de som mot­tar slik lønn ikke har sosia­le ret­tig­he­ter ver­ken i hjem­lan­det eller i verts­lan­det. Om man for å til­freds­stil­le den nors­ke mis­un­nel­sen inn­fø­rer f.eks. 33% skatt, da vil resul­ta­tet bli en lønns­øk­ning på 50% for å kom­pen­se­re for den skatt det i utgangs­punk­tet var for­ut­satt at man ikke skul­le beta­le (med mulig fra­drag der­som den dek­ker en del av det de nå må beta­le pri­vat). Om Jag­land tje­ner 3,3 mill og beta­ler 1,1 mill i skatt, eller om han tje­ner net­to 2,2 mill spil­ler liten rol­le ut over det symbolske.

En over­gang til brutto­lønn minus skatt vil­le bety at med­lems­lan­de­nes kon­tin­gent måt­te økes for å dek­ke økte utgif­ter. For Euro­pa­rå­dets del vil­le det sann­syn­lig­vis ha betydd at med­lems­lan­de­ne vil­le sub­si­di­ere Frank­ri­ke. Å lage sær­ord­nin­ger med hjem­lands­skatt for ansat­te i inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner vil­le bli kom­pli­sert og menings­løst. (Jeg gjen­tar at det­te er folk som er ansatt i orga­ni­sa­sjo­nen, de er ikke repre­sen­tan­ter for Nor­ge.) Det vil­le ha betydd at de som er ansatt i sli­ke orga­ni­sa­sjo­ner behand­les på en annen måte enn and­re som arbei­der i utlan­det. (Ikke trekk inn kilde­skatt på pen­sjo­ner her. Man kan ikke sam­men­lig­ne lønn tjent i utlan­det med pen­sjon utbe­talt fra Norge.)

At Jag­land nå får føle det­te er det ikke grunn til å ta så mye på vei for. Jag­land mer­ker bare resul­ta­tet av det han selv har stått for. Han har dess­uten selv bidratt ved som van­lig å ro utover når han for­sø­ker å ta seg til land. Men det had­de vær befri­en­de om Nor­ge kun­ne kla­re å fri­gjø­re seg fra dis­se tåpelighetene.

Det er ikke den nors­ke mora­lis­me, mis­un­nel­se og små­li­ge selv­god­het som sty­rer ver­den — heldigvis.

PS:
Tor­bjørn Jag­land har nå kom­men­tert saken i Aften­pos­ten. Alle tab­loid­ho­der, det være seg jour­na­lis­tis­ke eller poli­tis­ke, bør sær­lig mer­ke seg sis­te setning.