Jagland og den norske misunnelsen

Nor­ge er som kjent lan­det der mis­un­nel­sen er ster­ke­re enn kjønns­drif­ten. Nå er det Tor­bjørn Jag­land som har blitt offer for den­ne. For ikke så alt for len­ge siden var det Gro Har­lem Brundt­land som skul­le “kors­fes­tes”. At Siv Jen­sen hen­ger seg på er vel bare som man må ven­te. Har man ambi­sjo­ner om å bli “det nye arbei­der­par­ti­et” må man nok også over­ta mis­un­nel­sen.

Egent­lig synes jeg ikke sær­lig synd på Tor­bjørn Jag­land. Han har i åre­vis vært i topp­skik­tet i et par­ti som har dyr­ket mis­un­nel­sen under for­skjøn­nen­de uttrykk som “lik­het”, “utjev­ning”, “for­de­ling” og litt mer direk­te uttrykk som “kakse­skatt” og lig­nen­de. Null­skatte­yter er etab­lert som et skjells­ord og Jag­lands par­ti bru­ker gjer­ne betyd­nin­gen av å ta null­skatte­yte­re som begrun­nel­se for sin årli­ge per­son­vern­kren­kel­se ved å leg­ge ut skatte­lis­te­ne.

Jag­land har stått i spis­sen for en beve­gel­se for hvem det har blitt vik­ti­ge­re å ta “de rike” enn å hjel­pe de fat­ti­ge. Man bedri­ver en tåpe­lig sym­bol­po­li­tikk hvor skatt som folk skjøn­ner (skatt på arbeid) skal være høy for alle som tje­ner litt mer enn gjen­nom­snit­tet, sam­ti­dig som man lager skatte­pa­ra­dis for de med vir­ke­lig høye inn­tek­ter som folk flest ikke skjøn­ner (kapi­tal­inn­tekt). Slik kan folk dyr­ke “aske­lad­der” som Kjell Inge Røk­ke og Petter Stor­da­len sam­ti­dig som man kan hol­de nabo­en nede.  Under hekse­jak­ten på Eivind Rei­ten var Jag­lands par­ti vil­lig til å løpe fra egen poli­tikk, bry­te avta­ler og ofre både Rei­ten og Hydro om det bare kun­ne gi en sym­bolsk sei­er over “grå­dig­he­ten” som kun­ne gi noen eks­tra stem­mer ved kom­mune­val­get 2007.

Det er også all mulig grunn til å rea­ge­re mot at poli­ti­ker­ne sei­ler under falsk flagg i sin påtat­te beskje­den­het. Det blir hyk­lersk når man rea­ge­rer på and­res “grå­dig­het” sam­ti­dig som de bevil­ger seg selv skjul­te goder som and­re ikke får. Det­te kan gjel­de pen­sjons­ord­nin­ger (stats­råd­spen­sjo­ne­ne har blitt verd­satt til 1 mill i året i til­legg til løn­nen, om jeg hus­ker rett), diett­godt­gjø­rel­ser, “etter­ut­dan­nings­ord­nin­ger”, osv. Når det gis inn­trykk av at poli­ti­ker­ne mener at de ord­nin­ger de fast­set­ter for and­re ikke er gode nok for dem selv, da gir det ikke tro­ver­dig­het.

Medie­ne, men tab­loid­pres­sen i spis­sen, nører selv­føl­ge­lig opp under den­ne mis­un­nel­sen. Tab­lo­i­de poli­ti­ke­re lar seg gjer­ne bru­ke av sine medi­er, og medie­ne lar seg vil­lig bru­ke så len­ge de tje­ner pen­ger på det. (En paren­tes er at den­ne pres­sen som i for­ri­ge uke skrev stor­øy­de og beund­ren­de repor­ta­sjer om Oba­mas fly og biler, den­ne uken er sterkt kri­tis­ke til at Jens Stol­ten­berg bru­ker pri­va­f­ly til Køben­havn.)

Null­skatte­yter” er som nevnt en skjells­ord, og skatt på lønn (men ikke på kapi­tal) er en vik­ti­ge sym­bol­sak i det mis­un­ne­li­ge Nor­ge. Jonas Gahr Stø­re set­ter saken på plass, og nok en gang frem­står han som en som noe så sjel­dent som poli­ti­ker som set­ter rede­lig­het foran opport­u­nis­me og poli­tisk tak­tik­ke­ri. Det er ikke først og fremst spørs­mål om skatte­fri­het, men om immu­ni­tet. De land som er vert­skap for inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner skal ikke kun­ne beskat­te dis­se og deres ansat­te, og de enkel­te ansat­te skal være uav­hen­gi­ge i for­hold til det land de kom­mer fra. Tor­bjørn Jag­land er ansatt av Euro­pa­rå­det, han er ikke en repre­sen­tant for Nor­ge.

Kan­skje er det også grunn til å min­ne om at Jag­land nå bor i Frank­ri­ke og får sin lønn fra en orga­ni­sa­sjon hjem­me­hø­ren­de der. Det vil der­for uan­sett bli et fransk pro­blem at folk som bor og arbei­der der ikke beta­ler skatt til det lan­det. Å kre­ve at Jag­land skal skat­te til Nor­ge blir like menings­løst som at utlen­din­ger ansatt i norsk olje­in­du­stri skal skat­te til sine hjem­land. Det kan ikke være en løs­ning at Euro­pa­rå­det skal sub­si­di­ere olje­lan­det Nor­ge med eks­tra skatte­inn­tek­ter siden lede­ren nå kom­mer fra det­te lan­det.

En lønn på 2,2 mill er ikke spe­si­elt høy for en inter­na­sjo­nal topp­jobb. Det er til sam­men­lig­ning mind­re enn hva redak­tø­ren i VG tje­ner, i føl­ge skatte­lis­te­ne. For lede­ren av en inter­na­sjo­nal orga­ni­sa­sjon må lønn vur­de­res ut fra inter­na­sjo­nal stan­dard. Vi kan ikke kre­ve at en slik orga­ni­sa­sjon skal ta utgangs­punkt i de lave leder­løn­ne­ne i Nor­ge, hel­ler ikke når lede­ren kom­mer fra Nor­ge. Det vil­le bli absurd om topp­le­de­ren skul­le tje­ne mind­re enn sine under­ord­ne­de bare for­di han kom­mer fra det rike, men akk så mis­un­ne­li­ge lan­det Nor­ge.

Løn­nen i en orga­ni­sa­sjon som Euro­pa­rå­det er selv­føl­ge­lig fast­satt med utgangs­punkt i at det er en netto­lønn, og det er sik­kert også tatt hen­syn til at de som mot­tar slik lønn ikke har sosia­le ret­tig­he­ter ver­ken i hjem­lan­det eller i verts­lan­det. Om man for å til­freds­stil­le den nors­ke mis­un­nel­sen inn­fø­rer f.eks. 33% skatt, da vil resul­ta­tet bli en lønns­øk­ning på 50% for å kom­pen­se­re for den skatt det i utgangs­punk­tet var for­ut­satt at man ikke skul­le beta­le (med mulig fra­drag der­som den dek­ker en del av det de nå må beta­le pri­vat). Om Jag­land tje­ner 3,3 mill og beta­ler 1,1 mill i skatt, eller om han tje­ner net­to 2,2 mill spil­ler liten rol­le ut over det sym­bols­ke.

En over­gang til brutto­lønn minus skatt vil­le bety at med­lems­lan­de­nes kon­tin­gent måt­te økes for å dek­ke økte utgif­ter. For Euro­pa­rå­dets del vil­le det sann­syn­lig­vis ha betydd at med­lems­lan­de­ne vil­le sub­si­di­ere Frank­ri­ke. Å lage sær­ord­nin­ger med hjem­lands­skatt for ansat­te i inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner vil­le bli kom­pli­sert og menings­løst. (Jeg gjen­tar at det­te er folk som er ansatt i orga­ni­sa­sjo­nen, de er ikke repre­sen­tan­ter for Nor­ge.) Det vil­le ha betydd at de som er ansatt i sli­ke orga­ni­sa­sjo­ner behand­les på en annen måte enn and­re som arbei­der i utlan­det. (Ikke trekk inn kilde­skatt på pen­sjo­ner her. Man kan ikke sam­men­lig­ne lønn tjent i utlan­det med pen­sjon utbe­talt fra Nor­ge.)

At Jag­land nå får føle det­te er det ikke grunn til å ta så mye på vei for. Jag­land mer­ker bare resul­ta­tet av det han selv har stått for. Han har dess­uten selv bidratt ved som van­lig å ro utover når han for­sø­ker å ta seg til land. Men det had­de vær befri­en­de om Nor­ge kun­ne kla­re å fri­gjø­re seg fra dis­se tåpe­lig­he­te­ne.

Det er ikke den nors­ke mora­lis­me, mis­un­nel­se og små­li­ge selv­god­het som sty­rer ver­den — hel­dig­vis.

PS:
Tor­bjørn Jag­land har nå kom­men­tert saken i Aften­pos­ten. Alle tab­loid­ho­der, det være seg jour­na­lis­tis­ke eller poli­tis­ke, bør sær­lig mer­ke seg sis­te set­ning.

Print Friendly, PDF & Email
 • Uve­sent­lig

  Og da kan jo spørs­må­let være, hvor­for skal en norsk leder i et pri­vat fore­tak måt­te beta­le norsk skatt om man tar en jobb i utlan­det for et par år?

  Det­te hand­ler hver­ken om mora­lis­me, mis­un­nel­se eller små­lig selv­god­het. Det hand­ler om at de som lager reg­ler for oss and­re ikke øns­ker å føl­ge sam­me reg­ler selv. Ja, de føl­ger reg­le­ne for sli­ke stil­lin­ger, for de har vært med på å gi sli­ke sær­reg­ler til yrker som de selv har mulig­het til å få.

  I bunn og grunn er det fak­tisk totalt uve­sent­lig hva Jag­land beta­ler i skatt, til­sva­ren­de det enhver per­son beta­ler. Pro­ble­met er at med de hele tiden sør­ger for goder til seg selv. Når man i til­legg er så dum at man lyver om hva man beta­ler i pri­vat syke­for­sik­ring (hvor­av 75 pro­sent er eks­tra pen­sjon­s­pa­ring til seg selv), man har sik­ret seg mak­si­mal pen­sjon etter noen år i poli­tik­ken, man sør­ger for å få sær­be­hand­ling av helse­ve­se­net, man lyver om valgløfter/garantier osv. osv. — ja da sør­ger man kun for å vise at man ikke har vært ver­dig den til­li­ten man tid­li­ge­re har fått, og man ska­per ennå stør­re poli­ti­ker­for­akt.

  Er det mora­lis­me, mis­un­nel­se og små­lig­het som gjør at jeg mener de som er ansatt i orga­ni­sa­sjo­ner skal beskat­tes på lik lin­je som de som job­ber pri­vat? Eler er det tegn på det sam­me når du sam­men­lig­ner løn­nen han får med løn­nen til redak­tø­ren i VG. Spør du meg, så er det du som er på vil­le vei­er.….

 • En norsk leder i et pri­vat fore­tak som job­ber i utlan­det beta­ler ikke skatt til Nor­ge.

  Jeg for­sva­rer ikke at poli­ti­ke­re lager sær­reg­ler for seg selv. Men utgangs­punk­tet for de inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ne­ne har vært at verts­lan­det ikke skal kun­ne kre­ve skatt, omtrent som Nor­ge ikke kan kre­ve skatt av uten­lands­ke diplo­ma­ter. Man skal være uav­hen­gig i for­hold til verts­lan­det. Men for­skjel­len er alt­så at de ansat­te i inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner ikke repre­sen­te­rer noe land. Det er fak­tisk et poeng at de skal være uav­hen­gi­ge av sitt hjem­land. Nor­ge skal ikke ha en bak­vei inn til Euro­pa­rå­det for orga­ni­sa­sjo­nen har en norsk leder, akku­rat som at Dan­mark ikke skal ha noen bak­vei inn til NATO når gene­ral­sek­re­tæ­ren er dansk. En netto­lønn kan da være en hen­sikts­mes­sig løs­ning.

 • Anders

  Fin-fin artik­kel. Bra les­ning. Synes kan­skje du er litt hard med Jag­land når det gjel­der mis­un­nel­sen. Jeg har all­tid sett på han som en rede­lig poli­ti­ker. At Arbei­der­par­ti­et har dyr­ket mis­un­nel­sen, det er jeg enig i. Men Jag­land var vel ald­ri sterk nok som leder til å være par­ti­et, som f.eks sin for­gjen­ger. Sånn sett ten­ker jeg at det ikke er helt fair å leg­ge hele parti­kul­tu­ren på hans skuld­re.

  Jeg mener at vi ser “mis­un­nel­sen” i alle par­ti­er, da sær­lig hos i de poli­ti­ker­rol­le­ne som har ansvar for å sik­re sine respek­ti­ve par­ti­ers kon­takt med fol­ket, eller gras­rota. Og det ram­mer kan­skje “folke­par­ti­ene” har­de­re enn par­ti­er som f.eks Høy­re.

 • Anders

  Oops! Det ble litt kluss i for­ma­te­rin­gen:

  (…) Men Jag­land var vel ald­ri sterk nok som leder til å “være” par­ti­et, som f.eks sin for­gjen­ger. Sånn sett ten­ker jeg at det ikke er helt fair å leg­ge hele parti­kul­tu­ren på hans skuld­re. (…)

 • Jeg leg­ger ikke parti­kul­tu­ren på Jag­lands skuld­re. Men han har vært en del av den og slik sett møter han seg selv i døra. Men også and­re er med i den­ne (u)kulturen. Jeg er ikke spe­si­elt impo­nert over Ulf Leir­steins utta­lel­ser til Aften­pos­ten i dag. (Eller fra Jan-Egil Peder­sen, men man ven­ter ikke noe annet fra en LO-leder.). Ellers had­de Olav Ver­sto (tror jeg) en god kom­men­tar på tred­je siden i VG i dag (16.12.09), men jeg har ikke fun­net den kom­men­ta­ren på nett.