Voksne, barn og alkohol

150.000 barn fryk­ter jule­fyl­la skri­ver Aften­pos­ten 21.12.09.  Det er tra­gisk at voks­ne skal øde­leg­ge for sine barn på den­ne måten. Mel­lom 50 000 og 150 000 barn og mel­lom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sam­men med per­soner med et risiko­fylt alko­hol­kon­sum i Nor­ge skri­ver forskning.no.

Men jeg er ikke enig i det som Simon Flem Devold og man­ge and­re anbe­fa­ler: At for­eld­re (eller and­re voks­ne) ikke bør drik­ke når det er barn til ste­de. Sli­ke anbe­fa­lin­ger har all­tid en under­tekst. Alko­hol = fyll. Simon Flem Devold sier det selv: –Det er ikke bra for barn å se for­eld­re­ne sine beru­set.

Det er nok ikke bra for barn å se sine for­eld­re beru­set, så langt er vi eni­ge. Det kan sik­kert vir­ke skrem­men­de på bar­na, enten for­eld­re­ne blir sen­ti­men­ta­le (slik Flem Devold beskri­ver sin far) eller aggres­siv. Men det går fak­tisk an å drik­ke alko­hol uten at man blir beruset.

For­eld­re er rolle­mo­del­ler for sine barn, på godt og vondt. Skal bar­na lære å ha et greit for­hold til alko­hol, da må de lære det­te hjem­me. Løs­nin­gen er ikke at alko­hol gjø­res til en del av den hem­me­lig­hets­ful­le og spen­nen­de ver­den som de voks­ne går inn i når bar­na er lagt i seng og man tror de sover. Det kan ikke være bra om det førs­te møte med noen som drik­ker alko­hol åpen­lyst er blant ung­dom som utfors­ker alko­hol og and­re rus­mid­ler,  som tes­ter gren­ser, vil vise seg fram for de and­re og skal løs­rive seg fra for­eld­re. Den som har med seg erfa­rin­ger om hvor­dan alko­hol kan drik­kes med måte (ved å være vant til å se at voks­ne folk gjør det, ikke ved å drik­ke selv) har mer å stå i mot med når kame­rat­flok­ken tes­ter alkohol.

Det­te for­ut­set­ter selv­føl­ge­lig at for­eld­re­ne er i stand til å opp­fø­re seg som rela­tivt gode for­bil­der. Den som ikke kla­rer å stop­pe før flas­ka er tom bør ikke tøm­me flas­ka foran sine eller and­res barn. Da er det tross alt bed­re at det­te skjer når bar­na ikke er til stede.

Jeg har vokst opp i et hjem hvor det all­tid var rike­lig (etter dati­dens stan­dard) med øl, vin og brenne­vin. Det var noe man all­tid had­de i huset. Men jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang så mine for­eld­re beru­set. De drakk nok på den tiden mind­re enn hva jeg gjør. Det var slett ikke hver søn­dag det var vin til mid­da­gen (slik det er hos oss). Ble det druk­ket øl eller vin, og en sjel­den gang i blant brenne­vin, så var det i mode­ra­te meng­der. Det kan godt hen­de at kon­su­met var noe stør­re i sel­ska­per hvor vi barn ikke var til ste­de. Men noen åpen­bar ber­su­el­se kan jeg ikke huske.

De fles­te har en peri­ode hvor man eks­pe­ri­men­te­rer med alko­hol og kan­skje and­re ting. Som de fles­te and­re har jeg også hatt noen uhel­di­ge erfa­rin­ger som man helst vil glem­me i den grad man er i stand til å hus­ke dem. Det kan nok fort­satt hen­de en og annen gang at man kom­mer til å drik­ke mer enn man bur­de ha gjort. Uhell kan skje den beste.

Men jeg er sik­ker på at den bal­last jeg har med hjem­me­fra, hvor alko­hol i mode­ra­te meng­der ble nytt helt åpen­lyst, har vært av det gode. Det er det­te som har satt stan­dar­den for min bruk av alko­hol. Det bidro gans­ke sik­kert til at mine ung­doms­ut­skei­el­ser ikke ble vel­dig inten­se og at peri­oden ikke var så lang­va­rig — i alle fall ikke på det­te områ­det. Det har også bidratt til at jeg selv ald­ri har hatt noen pro­ble­mer med å ha rike­li­ge meng­der alko­hol­hol­dig drik­ke stå­en­de, uten at det nød­ven­dig­vis må drik­kes opp.

Jeg tror ikke at vår dat­ter har tatt ska­de av at min kone og jeg har hatt for vane å dele en flas­ke vin til søn­dags­mid­da­gen, at vi har druk­ket vin på res­tau­rant (hvor hun selv­føl­ge­lig har vært med), osv. Jeg er gans­ke sik­ker på at det tvert imot har bidratt til et upro­ble­ma­tisk for­hold til alko­hol. Alko­hol er ikke en for­bu­den, men akk så spen­nen­de frukt som skal gjem­mes bort. Men det er noe som nytes i mode­ra­te mengder.

Folk som arbei­der med folks for­hold til alko­hol sier “off the record” at avholds­be­ve­gel­sen har gjort det vans­ke­lig å føre en kon­struk­tiv alko­hol­de­batt i Nor­ge. Det blir stort sett et spørs­mål om fyll eller avhold, uten plass for noe mel­lom dis­se ytter­punk­ter. Spørs­må­let blir ja eller nei til fyll med barn til ste­de, ikke et spørs­mål om å drik­ke et glass vin eller to til maten. Den nors­ke poli­tis­ke kor­rek­het sier et ufor­be­hol­dent og uny­an­sert NEI, og for så vidt gjel­der fyll er jeg enig. Men da blir det ikke rom for å dis­ku­te­re i hvil­ke situa­sjo­ner det kan være aksep­ta­belt å drik­ke alko­hol, og hvor mye det even­tu­elt er aksep­ta­belt å drikke.

Print Friendly, PDF & Email