Gi oss mer av Wolfgang Plagge

Wolf­gang Plag­ge er en fan­tas­tisk for­mid­ler av kunn­skap om musikk. Jeg så den­ne siden ved ham først i NRKs TV-serie “Lande­pla­ge”. Siden har jeg i alle fall av og til kun­net høre ham i spal­ten “Plag Plag­ge” i NRK P2s “Kort og klas­sisk”, samt i hans jule­ka­len­der nå i desem­ber. Dess­ver­re sen­des pro­gram­met på et tids­punkt som gjør at det ikke er så lett å få hørt det. Men jeg skal ut på en omvei før jeg kom­mer til­ba­ke til Plagge.

Noen påstår at musi­ke­re som ikke lyk­kes blir peda­go­ger. Det er feil. Mis­lyk­ke­de musi­ke­re bli musikk­jour­na­lis­ter. De blan­der seg med groopies av beg­ge kjønn som håper på å kun­ne kom­me back sta­ge ved å skri­ve om sine hel­ter. Der­for har musikk­jour­na­lis­tikk, i alle fall på popu­lær­mu­sik­kens områ­de, blitt en are­na for dilletanter.

Musikk­jour­na­lis­ter kan syn­se og mene. Kla­rer man å for­mu­le­re sine syn­sin­ger på en under­hol­den­de måte har man suk­sess. At man ikke kla­rer å for­mid­le noe sær­lig om selve musik­ken, betyr mind­re. Den sør­ge­li­ge sann­het er vel at deres lese­re hel­ler ikke kan stort om musikk.

Con­ti­nue read­ing Gi oss mer av Wolf­gang Plag­ge