Hva er forskningsformidling?

I en kro­nikk i Mor­gen­bla­det 11. desem­ber tar Kris­ti­an Gun­der­sen opp spørs­mål om forsk­nings­for­mid­ling under over­skrif­ten “Myter om for­mid­ling”. Det er ikke vans­ke­lig å være enig i det han opp­sum­me­rer i under­tit­te­len “Forsk­nings­re­sul­ta­te­nes nyt­te må ikke være avhen­gig av hva som sel­ger aviser”. Men som så man­ge mote­ord bru­kes forsk­nings­for­mid­ling i man­ge uli­ke betydninger.

St.meld. nr. 30 (2008–2009) Kli­ma for forsk­ning heter det i avsnitt 12.4:

For­mid­ling kan være fors­ker­ret­tet, bru­ker­ret­tet og all­menn­ret­tet, men gjen­spei­ler all­tid øns­ket kom­mu­ni­ka­sjon og sam­hand­ling med sam­funns­liv, offent­lig for­valt­ning og nærings­liv. For­mid­ling inne­bæ­rer også det å ta i bruk forsk­nings­re­sul­ta­ter gjen­nom kom­mer­sia­li­se­ring av forskningsresultater.”

For forsk­nin­gen er den fors­ker­ret­te­de forsk­nin­gen utvil­somt den vik­tigs­te. Forsk­nings­re­sul­ta­ter gjø­res kjent for and­re fors­ke­re som kan byg­ge vide­re på dis­se, etter­prø­ve dem, kri­ti­se­re dem, osv. Den som skal dra nyt­te av slik for­mid­ling må ha inn­sikt og den når i liten grad fram til den inter­es­ser­te allmennhet.

Con­ti­nue read­ing Hva er forsk­nings­for­mid­ling?