Alle skriver og sier det de vil, og det finnes ingen lojalitet

Det­te er et punkt som Dagens Nærings­liv har hen­tet fra en McK­in­sey-rap­port om UiO. DN hev­der at McK­in­sey gir UiO stryk­ka­rak­ter. Jeg har for­søkt å lese McK­in­sey-rap­por­ten. Kan­skje har jeg ikke nok tre­ning i å lese new­speak fra kon­su­lent­bran­sjen. Jeg fikk lite ut av den. For meg frem­strår den som en sam­ling sli­des med kule­punk­ter uten at de under­lig­gen­de data og ana­ly­se (hvis det fin­nes noen), kom­mer fram.

Jeg lurer på hva et sel­skap som McK­in­sey egent­lig har å bidra med i for­hold til et uni­ver­si­tet. Man kun­ne håpe at UiO ikke har betalt alt for mye for det­te, men det er nok nep­pe til­fel­le. Det McK­in­sey vir­ke­lig er kjent for er å være dyre.

Jeg har ved en rek­ke anled­nin­ger kri­ti­sert for­hold ved UiO, og var der­for nys­gjer­ring på hva som lå bak utsag­net i over­skrif­ten:  “Alle skri­ver og sier det de vil, og det fin­nes ingen loja­li­tet”. Det var ikke stort. Jeg fin­ner ikke annet enn et kule­punkt hvor det står:

No UiO-cul­tu­re — eve­ryone wri­tes and says whate­ver they like in the paper. No loyalty.”

Jeg fin­ner ikke noe mer enn det­te kule­punk­tet. Jeg fin­ner ingen eksemp­ler på hva galt som har blitt sagt eller hva slags loja­li­tet McK­in­sey mener man bør ha. Mener McK­in­sey at vi som er ansatt ved UiO bare skal si det som frem­mer det ledel­sen måt­te ha defi­nert som mål, og ikke kom­me med kri­tis­ke kommentarer?

Con­ti­nue read­ing Alle skri­ver og sier det de vil, og det fin­nes ingen loja­li­tet