California krever e‑bøker ved universiteter innen 2020

Cali­for­nia sta­te law kre­ver at bøker som skal sel­ges til uni­ver­si­te­ter i Cali­for­nia må fore­lig­ge i e‑bokversjoner innen 2020, mel­der Ven­tu­ra Coun­ty Star (takk til Øyvind Sol­stad som gjen­nom sin tvit­ring gjor­de meg opp­merk­som på det­te). Begrun­nel­sen er at de er bil­li­ge­re, at e‑bøker er let­te­re å bære med seg, at de er mer miljø­venn­li­ge og at de pas­ser bed­re til hvor­dan stu­den­ter arbei­der, alt i føl­ge Ven­tu­ra Coun­ty Star.

Jeg håper og tror at det aller mes­te av både pen­sum­lit­te­ra­tur og annen lit­te­ra­tur vil være til­gjen­ge­lig som e‑bøker. I løpet av ti år vil man sik­kert også ha lært seg å utnyt­te medi­et på en mer krea­tiv måte enn bare ved å over­fø­re fra papir til elekt­ro­nikk (dyna­misk inn­hold som til enhver tid er opp­da­tert, len­ker, lyd, video, osv).

Men jeg er dypt skep­tisk til nyfrels­te evan­ge­lis­ter som skal tvin­ge sin løs­ning på and­re. Vi har hatt en bøl­ge av Open-Access evan­ge­lis­ter som gjer­ne har vil­let misjo­ne­re med loven i hånd og påtvin­ge and­re det de selv tror på. Nå kan det se ut som om e‑bok evan­ge­lis­te­ne kom­mer etter.

Con­ti­nue read­ing Cali­for­nia kre­ver e‑bøker ved uni­ver­si­te­ter innen 2020