California krever e‑bøker ved universiteter innen 2020

Cali­for­nia sta­te law kre­ver at bøker som skal sel­ges til uni­ver­si­te­ter i Cali­for­nia må fore­lig­ge i e‑bokversjoner innen 2020, mel­der Ven­tu­ra Coun­ty Star (takk til Øyvind Sol­stad som gjen­nom sin tvit­ring gjor­de meg opp­merk­som på det­te). Begrun­nel­sen er at de er bil­li­ge­re, at e‑bøker er let­te­re å bære med seg, at de er mer miljø­venn­li­ge og at de pas­ser bed­re til hvor­dan stu­den­ter arbei­der, alt i føl­ge Ven­tu­ra Coun­ty Star.

Jeg håper og tror at det aller mes­te av både pen­sum­lit­te­ra­tur og annen lit­te­ra­tur vil være til­gjen­ge­lig som e‑bøker. I løpet av ti år vil man sik­kert også ha lært seg å utnyt­te medi­et på en mer krea­tiv måte enn bare ved å over­fø­re fra papir til elekt­ro­nikk (dyna­misk inn­hold som til enhver tid er opp­da­tert, len­ker, lyd, video, osv).

Men jeg er dypt skep­tisk til nyfrels­te evan­ge­lis­ter som skal tvin­ge sin løs­ning på and­re. Vi har hatt en bøl­ge av Open-Access evan­ge­lis­ter som gjer­ne har vil­let misjo­ne­re med loven i hånd og påtvin­ge and­re det de selv tror på. Nå kan det se ut som om e‑bok evan­ge­lis­te­ne kom­mer etter.

Pro­ble­met opp­står når ideo­lo­gi og vir­ke­lig­het ikke går i takt. Pro­fes­sor Karin Gun­der­sen stil­te det­te enk­le spørs­må­let til Open-Access evan­ge­lis­te­ne: “Betyr det at jeg ikke får lov til å pub­li­se­re i Paris, nå?” De for hen­ne mest rele­van­te fag­tids­skrif­te­ne var i alle fall på det tids­punk­tet ikke OA-tids­skrif­ter. I for­hold til e‑bok evan­ge­lis­ter kan det til­sva­ren­de spørs­må­let bli: Får vi ikke lov å bru­ke den bes­te lære­bo­ken så len­ge den ikke fore­lig­ger i ideo­lo­gisk rik­tig format?

Jeg vil ha e‑bøker. Jeg øns­ker vel­kom­men til­tak for å sti­mu­le­re bruk av e‑bøker, også som lære­mid­ler i aka­de­mia. Det­te gjel­der både til­tak som sti­mu­le­rer pro­duk­sjon og støt­te til pro­sjek­ter for å utvik­le for­ma­tet til noe mer enn sta­tis­ke bøker i et nytt for­mat. Men påbud er ikke vei­en å gå. Hvis e‑bøkene har så man­ge for­de­ler som man­ge av oss mener, da er tvang unødvendig.

Reg­le­ne i Cali­for­nia har, fort­satt i føl­ge Ven­tu­ra Coun­ty Star, det vik­ti­ge for­be­hol­det at de gjel­der “to the extent prac­ti­cable”. Der­med er de kan­skje til­strek­ke­lig utvan­net til at uøns­ke­de effek­ter unn­gås. Det blir et poli­cy-state­ment i lovs form, men enn et egent­lig påbud.

Print Friendly, PDF & Email