California krever e-bøker ved universiteter innen 2020

Cali­for­nia sta­te law kre­ver at bøker som skal sel­ges til uni­ver­si­te­ter i Cali­for­nia må fore­lig­ge i e-bok­ver­sjo­ner innen 2020, mel­der Ven­tu­ra Coun­ty Star (takk til Øyvind Sol­stad som gjen­nom sin tvit­ring gjor­de meg opp­merk­som på det­te). Begrun­nel­sen er at de er bil­li­ge­re, at e-bøker er let­te­re å bære med seg, at de er mer miljø­venn­li­ge og at de pas­ser bed­re til hvor­dan stu­den­ter arbei­der, alt i føl­ge Ven­tu­ra Coun­ty Star.

Jeg håper og tror at det aller mes­te av både pen­sum­lit­te­ra­tur og annen lit­te­ra­tur vil være til­gjen­ge­lig som e-bøker. I løpet av ti år vil man sik­kert også ha lært seg å utnyt­te medi­et på en mer krea­tiv måte enn bare ved å over­fø­re fra papir til elekt­ro­nikk (dyna­misk inn­hold som til enhver tid er opp­da­tert, len­ker, lyd, video, osv).

Men jeg er dypt skep­tisk til nyfrels­te evan­ge­lis­ter som skal tvin­ge sin løs­ning på and­re. Vi har hatt en bøl­ge av Open-Access evan­ge­lis­ter som gjer­ne har vil­let misjo­ne­re med loven i hånd og påtvin­ge and­re det de selv tror på. Nå kan det se ut som om e-bok evan­ge­lis­te­ne kom­mer etter.

Pro­ble­met opp­står når ideo­lo­gi og vir­ke­lig­het ikke går i takt. Pro­fes­sor Karin Gun­der­sen stil­te det­te enk­le spørs­må­let til Open-Access evan­ge­lis­te­ne: “Betyr det at jeg ikke får lov til å pub­li­se­re i Paris, nå?” De for hen­ne mest rele­van­te fag­tids­skrif­te­ne var i alle fall på det tids­punk­tet ikke OA-tids­skrif­ter. I for­hold til e-bok evan­ge­lis­ter kan det til­sva­ren­de spørs­må­let bli: Får vi ikke lov å bru­ke den bes­te lære­bo­ken så len­ge den ikke fore­lig­ger i ideo­lo­gisk rik­tig for­mat?

Jeg vil ha e-bøker. Jeg øns­ker vel­kom­men til­tak for å sti­mu­le­re bruk av e-bøker, også som lære­mid­ler i aka­de­mia. Det­te gjel­der både til­tak som sti­mu­le­rer pro­duk­sjon og støt­te til pro­sjek­ter for å utvik­le for­ma­tet til noe mer enn sta­tis­ke bøker i et nytt for­mat. Men påbud er ikke vei­en å gå. Hvis e-bøke­ne har så man­ge for­de­ler som man­ge av oss mener, da er tvang unød­ven­dig.

Reg­le­ne i Cali­for­nia har, fort­satt i føl­ge Ven­tu­ra Coun­ty Star, det vik­ti­ge for­be­hol­det at de gjel­der “to the extent prac­ti­cable”. Der­med er de kan­skje til­strek­ke­lig utvan­net til at uøns­ke­de effek­ter unn­gås. Det blir et poli­cy-state­ment i lovs form, men enn et egent­lig påbud.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hvis e-bøke­ne har så man­ge for­de­ler som man­ge av oss mener, da er tvang unød­ven­dig.’

  Det­te er ikke nød­ven­dig­vis rik­tig. Om lære­bok­bran­sjen ikke er kjenne­teg­net ved høy grad av kon­kur­ran­se kan man opp­le­ve at nåvæ­ren­de aktø­rer ver­ner om nåvæ­ren­de for­ret­nings­mo­del­ler. Du har jo skre­vet mye om musikk­bran­sjen, og den revu­lo­sjo­nen som vi ser der kan jo kan­skje skyl­des at de har fått sin hånd tvun­get av ulov­li­ge til­bud. Det vir­ker i alle fall ikke som om de entu­si­as­tisk omfav­ner de nye mulig­he­te­ne som for­bru­ker­ne vil ha. Sko­ler og uni­ver­si­te­ter vil nødig begyn­ne i pirat­bran­sjen, og der­med kan, under­stre­ker kan, det være nød­ven­dig med påbud for at stu­den­ter og ele­ver skal få gode til­bud.

  Se for­øv­rig den enor­me mot­stan­den mot NDLA.

 • Det er ingen gitt å vite hvor­dan frem­ti­den blir, hel­ler ikke når det gjel­der lære­bø­ker. Men jeg tror ikke at det­te er helt sam­men­lign­bart med musikk­bran­sjen.

  Hol­der vi oss til høy­ere utdan­ning er de aller fles­te fag gans­ke små. Lære­mid­ler utvik­les av de sam­me per­soner som under­vi­ser i fage­ne. Det er lite pen­ger og lite pre­sti­sje i å skri­ve lære­bø­ker. Time­be­ta­lin­gen for å skri­ve en lære­bok er lat­ter­lig lav, om man tar seg bry­et med å reg­ne på det. Det gir liten uttel­ling i “telle­kant­sys­te­met”, og det er lite meri­te­ren­de. Når vi skri­ver lære­bø­ker er det for å sør­ge for at våre stu­den­ter har nød­ven­di­ge og helst gode lære­mid­ler. Hvis for­la­ge­ne blir et hin­der i lære­mid­del­ut­vik­lin­gen for­di de vel­ger å tvi­hol­de på gam­mel tek­no­lo­gi, da går man bare uten­om.

  Alle­re­de er mye av det man øns­ker å bru­ke som “pen­sum” til­gjen­ge­lig på nett som artik­ler fra OA-tids­skrif­ter, eller som lære­mid­ler gjort direk­te til­gjen­ge­lig på den­ne måten. Mye av det­te kan las­tes ned på et lese­brett. Kopi­norav­ta­len til­la­ter at vi gjør kom­pen­di­er med mer til­gjen­ge­lig for stu­den­ter i digi­tal form.

  Et påbud kan sik­kert påskyn­de pro­ses­sen. Men jeg synes ikke det er en god nok grunn. Et år fra eller til spil­ler egent­lig vel­dig liten rol­le i den­ne sam­men­hen­gen. Vi må aksep­te­re at sto­re end­rin­ger vil ta noe tid.

  Mot­stan­den mot NDLA er ikke en mot­stand mot for­ma­tet. Det er en mot­stand mot at sta­ten bru­ker mas­se pen­ger på støt­te én utgi­ver og der­med skvi­ser kon­kur­ren­ter ut av mar­ke­det, se http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____22325.aspx.

 • Er nok for­skjel­lig fra fag til fag. Og jeg er enig i bud­ska­pet i inn­leg­get ditt, men mener noen gang tren­ger etab­ler­te for­ret­nings­mo­del­ler et dytt for å for­nye seg til det bed­re.

  Og bøker som uni­ver­si­te­te­ne i Cali­for­nia kjø­per inn er vel ikke akku­rat de med minst opp­lag, så situa­sjo­nen er langt fra direk­te sam­men­lign­bar til nors­ke uni­ver­si­te­ter. Uan­sett, det er vel­dig lave kost­na­der (jeg kom­mer i far­ten nes­ten ikke på noen — bånd­bred­de?) for­bun­det med å gjø­re bøke­ne til­gjen­ge­li­ge elekt­ro­nisk i til­legg til på papir, så det er kun snakk om en vur­de­ring om det løn­ner seg for utgi­ver­ne å låse stu­den­te­ne til papir.

  NDLA:
  For­leg­ger­for­enin­gen vil ha bort offent­lig støt­te? Det vil jo vært fan­tas­tisk. Var det noe med å sage av gre­nen man sit­ter på?

 • UC Ber­ke­ley har ca 35.000 stu­den­ter, UiO ca 27.000, så det er ikke så vel­dig stor for­skjell i stør­rel­se. Det er nok man­ge fag­bø­ker som også der bru­kes i sma­le fag som går i små opp­lag. (Det er ingen grunn til å tro at “Not writ­ten here” syn­dro­met er mind­re frem­tren­den­de i USA enn hos oss.)

  For­la­ge­ne må fin­ne en modell som inne­bæ­rer at ikke et stu­dent­kull splei­ser på ett sett lære­bø­ker og så kopie­rer til alle. I artik­ke­len om Cali­for­nia refe­re­res det bare til Kind­le, som har propri­tært for­mat, DRM og ikke grense­snitt mot Inter­nett. Det er e.m.m. ikke en god løs­ning, selv om den kan iva­re­ta for­la­gets inter­es­ser.

  For­lag har ikke noe mot offent­lig støt­te. Men det er et spørs­mål om hvor­dan den gis og til hvem. Det er lett å for­stå at for­la­ge­ne ikke liker det som i prak­sis kan bli et offent­lig lære­bok­mono­pol.

 • 2tEKy2 yfmi­uokw­mynk, [url=http://lsndzvfufvyw.com/]lsndzvfufvyw[/url], [link=http://psqenuvugkbh.com/]psqenuvugkbh[/link], http://badsashodjzd.com/