Samfunnsøkonomer ser på opphavsrett

Lars Håkon­sen og Knut Løy­land for har fått “pri­sen for bes­te artik­kel i tids­skrif­te­ne til Sam­funns­øko­no­me­nes for­ening for 2009” for artik­ke­len “Ulov­lig fil­de­ling av musikk – hva bør gjø­res når ny tek­no­lo­gi tru­er opp­havs­ret­ten?”. Slikt vek­ker nys­gjer­rig­he­ten hos en musikk­in­ter­es­sert opp­havs­retts­ju­rist. Men jeg ble ikke direk­te impo­nert, for å si det forsiktig.

I inn­led­nin­gen kan vi lese føl­gen­de om opp­havs­rett i et slags glo­balt perspektiv:

Dess­uten fin­nes det en rek­ke mulig­he­ter for til­gang til svært lavt pri­set musikk gjen­nom nett­ste­der loka­li­sert i land som står på siden av det inter­na­sjo­na­le copy­right­sys­te­met. Det­te bidrar sann­syn­lig­vis også til å under­gra­ve omset­nin­gen av musikk i Nor­ge og and­re land som prak­ti­se­rer vern av ånds­verk av uten­landsk opprinnelse.”

Jeg lurer på hva de egent­lig mener med “land som står på siden av det inter­na­sjo­na­le copy­right­sys­te­met” og hvil­ke tje­nes­ter de kon­kret sik­ter til. For­fat­ter­ne gir ingen refe­ran­ser eller and­re antyd­nin­ger om hva det­te byg­ger på.

Den mest sen­tra­le inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­nen om opp­havs­rett er Bern-kon­ven­sjo­nen som har til­slut­ning fra 164 sta­ter. Alle dis­se lan­de­ne “prak­ti­se­rer vern av ånds­verk av uten­landsk opp­rin­nel­se”. Det er fak­tisk en av kon­ven­sjo­nens grunnpilarer.

Con­ti­nue read­ing Sam­funns­øko­no­mer ser på opp­havs­rett