FrPs politiske styring av media og kulturen

Carl I Hagen og FrP har yndet å kal­le NRK for ARK. I det lig­ger åpen­bart en insi­nua­sjon om at NRK skal være poli­tisk styrt. Jeg liker bed­re å vur­de­re poli­ti­ke­re etter hva de gjør enn etter hva de sier. Og da blir det gans­ke åpen­bart at FrP ikke har noe i mot at poli­ti­ker­ne sty­rer media, de liker bare ikke at det ikke er FrP som sty­rer dem.

I 2008 ble det ved­tatt en Lov om redak­sjo­nell fri­dom i media.  Inn­stil­lin­gen i Stor­tin­get, Innst. O. nr. 36 (2007–2008), var enstem­ming om det mes­te. Kun saksor­fø­rer, Tri­ne Skei Gran­de, tok ordet da saken ble behand­let i Odels­tin­get. Loven had­de med and­re ord støt­te også fra FrP.

Det føl­ger av lovens § 2 nr. 2 at den også gjel­der for kring­kas­tings­fore­tak. I § 4 annet ledd heter det:

Eiga­ren av medie­føre­ta­ket eller den som på eiga­ren sine veg­ner lei­er føre­ta­ket, kan ikkje instru­ere eller over­prø­ve redak­tø­ren i redak­sjo­nel­le spørsmål,

At “lov og orden” par­ti­et FrP har et svært så flek­si­belt for­hold til lov­giv­ning de selv ikke liker (som skatte­lov­giv­ning), er ikke noe nytt. Ei hel­ler at det er et prin­sipp­løst par­ti som gir blaf­fen i såvel tid­li­ge­re ved­tak som eget pro­gram hvis de fin­ner det oppor­tunt. Det bur­de der­for ikke over­ras­ke at FrP gjer­ne vil gri­pe inn i bl.a. NRK.

27.02.08 tok Ulf Erik Knud­sen opp Norsk­top­pen i Stor­tin­gets spørre­time. NRK had­de beslut­tet å ta pro­gram­met av sende­pla­nen. Knud­sen stil­te det­te sva­ret til davæ­ren­de kul­tur­mi­nis­ter Trond Giske:

Vil stats­rå­den gri­pe inn og sik­re NRKs over­grep mot tro­fas­te lyttere?”

Trond Gis­ke svar­te bl.a. det­te (gå hit for å se hele debat­ten):

… og det har jeg alt­så ikke tenkt å gjø­re. Det er ikke kul­tur­mi­nis­te­rens eller Stor­tin­gets ansvar å gå inn og bestem­me enkelt­pro­gram­mer på NRK. Tvert imot, det er fak­tisk slik at vi har frem­met et lov­for­slag som sik­rer redak­tø­re­ne fri­he­ten til å bestem­me sli­ke ting, uav­hen­gig av eierne.”

Han siter­te også fra bud­sjett­inn­stil­lin­gen for 2008:

«Komi­te­ens med­lem­mer fra Frem­skritts­par­ti­et, Ulf Erik Knud­sen og Karin S. Wold­seth, er av den opp­fat­ning at kul­tur er et begrep som uttryk­ker de ver­di­er og kva­li­te­ter som enkelt­men­nes­ker til­leg­ger høy egen­ver­di. Dis­se med­lem­mer vil påpe­ke at det som er god kul­tur for en, slett ikke tren­ger å være god kul­tur for en annen. Av den grunn mener dis­se med­lem­mer at kul­tu­ren i utgangs­punk­tet skal være fri og uav­hen­gig av poli­tisk sty­ring, og at den må være basert på fri­vil­lig­het og per­son­lig enga­sje­ment. Dis­se med­lem­mer er av den opp­fat­ning at poli­ti­ker­styr­te kul­tur­go­der øde­leg­ger kul­tu­rens vesen og frem­mer ens­ret­ting. Man har sett eksemp­ler på det­te i and­re land, blant annet i kom­mu­nist­ti­den i Øst-Euro­pa og i dagens Nord-Korea.»

Sene­re i debat­ten sa Trond Gis­ke bl.a. dette:

Det kan godt være at vi poli­ti­ke­re også har kla­re menin­ger om hvil­ke pro­gram­mer vi liker eller ikke liker på NRK. Jeg er glad i å se på Fro­kost-TV på NRK, og det blir nå ned­lagt. Jeg kan jo ha mine menin­ger om det, men som kul­tur­mi­nis­ter eller poli­ti­ker kom­mer jeg ikke til å enga­sje­re meg i de for­mel­le sys­te­me­ne for å prø­ve å påvir­ke NRK til å gjø­re and­re valg.”

Trond Gis­kes avslut­nings­inn­legg for­tje­ner å bli gjen­gitt i sin helhet:

For å sva­re i et språk som repre­sen­tan­ten helt sik­kert forstår:

Født i NRK i 1973
Et pro­gram som gans­ke raskt ble en suksess
Norsk musikk slet i en hard virkelighet
Et pro­gram med sjel gav den en mulighet
Norsk­top­pen var dets navn

En poli­ti­ker må pas­se nøye på
Vi kan ikke sty­re alt på NRK
Til å vel­ge ut hva folk ser og hører
Fins det and­re folk — de heter redaktører
Norsk­top­pen gir de navn

NRK må være ubun­det og fri
Pro­gram­på­legg blir svært betenkelig
Våre førin­ger skal være generelle
Bred detalj­sty­ring er ei det ideelle
Norsk­top­pen var dets navn”

FrP gir seg ikke der. En ny kul­tur­po­li­tisk tals­mann, Ib Thom­sen, skal vise at også han er en prin­sipp­løs små­tings­re­pre­sen­tant.  Nå i 2010 var det først “Drøm­me­ha­gen” som skul­le opp i Stor­tin­get. NRK had­de tatt seg den ufor­skam­me­de fri­het å flyt­te pro­gram­met til en annen kanal og en annen sende­tid. Hel­dig­vis vil kul­tur­mi­nis­te­ren hel­ler ikke den­ne gang gri­pe inn.

Nå vil den sam­me Ib Thom­sen,  nå alli­ert med parti­le­der Siv Jen­sen, blan­de seg inn i hvil­ke bøker som skal og ikke skal kjø­pes inn under stat­li­ge inn­kjøps­ord­nin­ger. Uten å ha lest boken går de sterkt ut og kre­ver at Anni­ken Huit­feldts bok om Gro Har­lem Brundt­land må nul­les fra inn­kjøps­ord­nin­gen. Det de i rea­li­te­ten sier at bøker med et (mulig) poli­tisk inn­hold som FrP ikke liker ikke må kjø­pes inn. Når det gjel­der inn­kjøps­ord­nin­gen hen­vi­ser jeg til Eirik Newths omta­le av den­ne saken på hans blogg.

Had­de de enda rea­gert etter å ha lest boken kun­ne man kan­skje ha trodd at Anni­ken Huit­feldt har et lit­te­rært talent. Det er ikke man­ge for­unt å få sine bøker tatt opp i Stor­tin­get (kom­mer det­te til Stor­tin­get må det bli sette­stats­råd for det spørs­må­let) som eksem­pel på hvor for­fer­de­li­ge ting som får stats­støt­te. I far­ten kom­mer jeg bare på Jan Erik Vold og Arild Nyquist som har fått en slik ære. Ingen talent­løs rim­smed kla­rer å erte folk grun­dig nok til å bli tatt opp i Stortinget.

Hva slags tullinger velger musikk i NRK TV?

Et eller annet sted i NRK TV sit­ter det noen som må ha som sin opp­ga­ve å øde­leg­ge musikk. Jeg ten­ker ikke på de som vel­ger musikk i musikk­pro­gram­mer, men om de som vel­ger kjenningsmelodier.

Nor­ge rundt” har siden star­ten i 1976 brukt Edvard Griegs “Norsk dans no 2” som kjen­nings­me­lo­di. Av en eller annen grunn valg­te man en ekkel, syn­te­tisk ver­sjon. Nå har man pus­set opp kjen­nings­me­lo­di­en. Den har blitt “vampi­fi­sert” med fløy­te (syn­te­tisk?) som får den til å låte litt mer irsk! Jeg er glad i irsk (og norsk) folke­mu­sikk, og har ikke noe i mot Vamp. Men det­te er Norsk dans, det er musikk av Edvard Grieg og den bru­kes som kjen­nings­me­lo­di i et pro­gram som heter Nor­ge rundt. Er det i noen sam­men­heng det er menings­løst å få musik­ken til å klin­ge irsk, så er det her.

NRK Sport har skif­tet kjen­nings­me­lo­di for sine sports­sen­din­ger i vin­ter­se­son­gen. Jok­ke og Valen­ti­ner­nes “Her kom­mer vin­tern” har for­svun­net. Den var en helt utmer­ket kjen­ning, selv om de kut­tet før san­gen kom til “ende­lig fred å få”. Nå har de i ste­det valgt et utdrag av Snø­fnug­ge­ne fra Tchai­kovs­kijs “Nøtte­knek­ke­ren”. Det er også i utgangs­punk­tet et godt valg. Men hvor­for må TV-sports­idio­ter lage en for­fer­de­lig dunk-dunk ver­sjon av den­ne melodien?

Tåler ikke NRK TV musikk uten at den ødelegges?