Hva slags tullinger velger musikk i NRK TV?

Et eller annet sted i NRK TV sit­ter det noen som må ha som sin opp­ga­ve å øde­leg­ge musikk. Jeg ten­ker ikke på de som vel­ger musikk i musikk­pro­gram­mer, men om de som vel­ger kjenningsmelodier.

Nor­ge rundt” har siden star­ten i 1976 brukt Edvard Griegs “Norsk dans no 2” som kjen­nings­me­lo­di. Av en eller annen grunn valg­te man en ekkel, syn­te­tisk ver­sjon. Nå har man pus­set opp kjen­nings­me­lo­di­en. Den har blitt “vampi­fi­sert” med fløy­te (syn­te­tisk?) som får den til å låte litt mer irsk! Jeg er glad i irsk (og norsk) folke­mu­sikk, og har ikke noe i mot Vamp. Men det­te er Norsk dans, det er musikk av Edvard Grieg og den bru­kes som kjen­nings­me­lo­di i et pro­gram som heter Nor­ge rundt. Er det i noen sam­men­heng det er menings­løst å få musik­ken til å klin­ge irsk, så er det her.

NRK Sport har skif­tet kjen­nings­me­lo­di for sine sports­sen­din­ger i vin­ter­se­son­gen. Jok­ke og Valen­ti­ner­nes “Her kom­mer vin­tern” har for­svun­net. Den var en helt utmer­ket kjen­ning, selv om de kut­tet før san­gen kom til “ende­lig fred å få”. Nå har de i ste­det valgt et utdrag av Snø­fnug­ge­ne fra Tchai­kovs­kijs “Nøtte­knek­ke­ren”. Det er også i utgangs­punk­tet et godt valg. Men hvor­for må TV-sports­idio­ter lage en for­fer­de­lig dunk-dunk ver­sjon av den­ne melodien?

Tåler ikke NRK TV musikk uten at den ødelegges?

Print Friendly, PDF & Email