Kopiering til privat bruk — refleksjoner etter et seminar

For­mid­da­gen i dag til­brak­te jeg i Sver­re Fehns flot­te Gyl­den­dal­hus, på lan­se­rings­se­mi­nar for Tho­mas Rie­ber-Mohns bok Digi­tal pri­vat­ko­pie­ring. Det gle­der en opp­havs­retts­ju­rist å se at 370 per­soner had­de meldt seg på seminaret.

Jeg skal ikke her gi noe refe­rat, men hel­ler kom­me med mine egne reflek­sjo­ner. For de som vil høre inn­leg­ge­ne har Gyl­den­dal lagt ut video­pp­tak av alle fore­dra­ge­ne på nett.

Utgangs­punk­tet for dagens adgang til å frem­stil­le eksemp­la­rer til pri­vat bruk var at man ikke øns­ket at hånd­he­vel­sen av opp­havs­man­nens ene­ret­ter skul­le krys­se dør­ters­ke­len inn i de pri­va­te hjem. Det som den gang var aktu­elt var å skri­ve av, even­tu­elt teg­ne eller male et bil­de. Det var helt marginalt.

Tek­no­lo­gi­en end­ret det­te. Først kom bånd­opp­ta­ge­re til hjem­me­bruk på 1950-tal­let. Siden kom bl.a. foto­ko­pie­ring og video­opp­tak, fram til dagens digi­ta­le kopie­rings­tek­no­lo­gi hvor enhver data­ma­skin også er en kopi­ma­skin. Legg inter­nett, med dets mulig­he­ter for fjern­ko­pie­ring til det­te, og vi for­står at pri­vat kopie­ring betyr noe helt annet i dag enn det gjor­de en gang før and­re verdenskrig.

Con­ti­nue read­ing Kopie­ring til pri­vat bruk — reflek­sjo­ner etter et semi­nar