Hvor lenge overlever Dagbladet?

Anne Aas­heim går av som redak­tør i Dag­bla­det. Ingen er spe­si­elt over­ras­ket. At kul­tur- og debatt­re­dak­tør Peter Raaum sier opp sam­ti­dig er vel hel­ler ikke noen bombe.

Jeg er blant de man­ge lese­re som har for­latt Dag­bla­det. En gang i tiden kjøp­te jeg Dag­bla­det hver dag. Den­ne vanen kom jeg ut av da Dag­bla­det gikk over til tab­lo­id. Inn­hol­det var tab­lo­id­i­sert len­ge før den tok de for­mat­mes­si­ge kon­se­kven­ser av det­te. For­mat­end­rin­gen var det stø­tet som skul­le til for at jeg klar­te å bry­te den gam­le vanen.

Len­ge kjøp­te jeg Dag­bla­det i hel­ge­ne. Nå gjør jeg ikke det hel­ler. Med Aften­pos­ten, Dags­avi­sen, Mor­gen­bla­det og Dagens Nærings­liv i til­legg til inter­nett, radio og TV,  har jeg mer helge­avis en jeg rek­ker å kom­me meg gjen­nom. Skul­le jeg valgt en avis til vil­le det ha blitt Klasse­kam­pen eller en uten­landsk avis. Når jeg en sjel­den gang leser Dag­bla­det (eller VG) i hel­gen gir det stort sett en bekref­tel­se på at det er aviser jeg ikke har behov for.

For omtrent to år siden (8. desem­ber 2007) skrev jeg kom­men­ta­ren “Dum­me, for­dum­men­de Dag­bla­det”. Det var etter et av de sed­van­li­ge opp­sla­ge­ne om at Dag­bla­det var i kri­se. Anne Aas­heim pro­kla­mer­te at avi­sen had­de skif­tet kurs og at den for­dum­men­de “Du-jour­na­lis­tik­ken” var blitt borte.

Sam­ti­dig som Anne Aas­heim pro­kla­mer­te at Dag­bla­det had­de skif­tet kurs, var hoved­opp­sla­get at en eller annen Idol-del­ta­ker ikke had­de gått vide­re. Den avi­sen som angi­ve­lig skul­le ha gått bort fra den for­dum­men­de “Du-jour­na­lis­tik­ken” tok det åpen­bart for gitt at alle var så inne i Idol at det var nok å opp­gi for­navn, uten å for­tel­le oss som ikke bryr oss om Idol at det­te var en Idol-del­ta­ker.  Så over­skrif­ten var “Åste får ikke være med vide­re”.

Annet inter­es­sant nytt fra seriø­se Dag­bla­det den gan­gen var et opp­slag om san­gen til en annen Idol-del­ta­ker, en eller annen Kim Rune, hvor det het: “Mot kli­maks druk­ner låten i pom­pøs voka­lo­na­ni”. Ellers fikk vi vite at “Jon Arne Rii­se nek­tes å se en tit­tel­kamp i bok­sing” og at “Anders Jacob­sen had­de gle­det seg til vaf­ler.

Det er ikke for å lese slikt som det­te at jeg even­tu­elt kjø­per noe som selv påstår å være en seriøs kul­tur­avis.  Jeg synes hel­ler ikke at en avis som påstår at den vil være en seriøs kul­tur­avis bør hol­de seg med nett­ste­det kjendis.no. Den slags kan man over­late til “Se og Hør” og “Her og Nå”.

Dag­bla­det har vært gjen­nom man­ge ned­skjæ­rings­run­der. Under en av de tid­li­ge­re ned­skjæ­rings­run­de­ne, jeg hus­ker ikke hvil­ken, kun­ne en av de som da var blant Dag­bla­dets pro­fi­ler­te skri­ben­ter for­tel­le meg at han had­de fått til­bud om slutt­pak­ke. Alter­na­ti­vet var å gå over til det han kal­te “Idol-redak­sjo­nen”, som tyd­lig­vis var intern­nav­net på kul­tur­re­dak­sjo­nen. Han valg­te sluttpakke.

Nå skal Dag­bla­det leg­ge ned foto­av­de­lin­gen og de skal kut­te 50 stil­lin­ger. De er åpen­bart inne i en nedad­gå­en­de døds­spi­ral. Med sta­dig mind­re res­sur­ser til å lage et pro­dukt som sel­ger mind­re og mind­re kan det bare gå en vei. Når pro­duk­tet blir enda dår­li­ge­re for­di man mang­ler res­sur­ser vil enda fær­re kjø­pe det, osv.

I dag er Mor­gen­bla­det og Klasse­kam­pen sam­men med Aften­pos­ten de vik­tigs­te kul­tur­avi­se­ne (kan­skje sam­men med de stør­re region­avi­se­ne). Aften­pos­ten er den leden­de debatt­avi­sen og Dagens Nærings­liv er best på grav­en­de jour­na­lis­tikk. Jeg leser ikke len­ger VG vel­dig ofte, men mitt inn­tryk­ke er at de fort­satt har en sterk poli­tisk redak­sjon. Hvem som er best på Idol- og kjen­dis­jour­na­lis­tikk inter­es­se­rer meg ikke. Dag­bla­det taper på alle fronter.

På det tids­punkt jeg skri­ver det­te har Dag­bla­det føl­gen­de seriø­se kul­tur­sa­ker på topp i nettutgaven:

Res­ten domi­ne­res av gans­ke uve­sent­li­ge sports­ny­he­ter med kjen­dis­vink­ling. Ikke noe av det­te får meg til­ba­ke som Dagbladet-leser.

Det blir trist den dagen Dag­bla­det dør. Men det er nok bare nos­tal­gi. Jeg vil vel egent­lig ikke sav­ne avi­sen — for jeg leser den ikke likevel.