Dom om opphavsrett til typehus

Nord­hord­land ting­rett avsa 18. janu­ar en dom om opp­havs­rett til type­hu­set “Ambas­sa­dør” som leve­res av Nors­ke Hus. Dom­men TNOHO-2009–107120 er etter det jeg kan se kun til­gjen­ge­lig i Lov­da­tas abon­ne­mentstjens­te.  Dom­men er pr i dag ikke rettskraftig.

Spørs­må­let var om et annet hus opp­ført i Austrheim kren­ket opp­havs­ret­ten til huset “Ambas­sa­dør”. Ret­ten måt­te da ta stil­ling til om huset Ama­bas­sa­dør kun­ne anses som et opp­havs­retts­lig ver­net arki­tek­to­nisk verk. Det­te er huset Ambassadør:

Man fin­ner fle­re teg­nin­ger og foto­gra­fi­er av huset hos Nors­ke Hus.

Con­ti­nue read­ing Dom om opp­havs­rett til type­hus

Ytringsfrihet i akademia

Jeg kjen­ner Ned­kvit­ne-saken kun gjen­nom media. Det er et alt for dår­lig grunn­lag til å ha noen offent­lig mening om en ver­se­ren­de retts­sak. Der­for mener jeg ikke noe om den kon­kre­te saken. Men jeg mer­ket meg en set­ning i Jon Hustads kom­men­tar til saken i Dag og Tid:

Men så har dei [det synes som om han her mener alle oss som er ansatt ved UiO] vel ber­re teke inn over seg det regje­rings­ad­vo­ka­ten sa i sin pro­se­dy­re: At dei til­set­te i uni­ver­si­tets­sek­to­ren – når dei er på arbeid – har ein mykje meir av­­grensa ytrings­fri­dom enn den som gjeld etter grunnlova.”

Jeg vet ikke hvor­dan advo­kat Eli­sa­beth Sten­wig under­byg­get og begrun­net den­ne påstan­den (og for så vidt hel­ler ikke om den er kor­rekt gjen­gitt). Men her må jeg mar­ke­re skarp uenig­het med det hun sier.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het i aka­de­mia