Gi 13-åringer skikkelig radio!

Jeg sit­ter og hører på NRK P2 Søn­dags­avi­sa, hvor gita­rist m.m. Jon Lar­sen er gjest i anled­ning 100-års­da­gen for Djan­go Rein­hardts fød­sel. Han for­tel­ler at han hør­te Djan­go Rein­hardt på svensk P3 i et pro­gram med legen­da­ris­ke Leif “Smoke­rings” Anders­son da han var 13 år gam­mel. Som det heter: “The rest is history”.

Om min hukom­mel­se er rik­tig, så had­de også en annen norsk musik­ker en skjel­set­ten­de radio­opp­le­vel­se da han var 13 år. Jan Gar­barek hør­te John Cot­ra­ne på radio­en, og bestem­te seg der og da for å lære å spil­le sak­so­fon. Fort­satt med for­be­hold om hukom­mel­sens skrø­pe­lig­het: Han lær­te seg sak­so­fon­gre­pe­ne på et koste­skaft før han end­lig fikk sitt førs­te instrument.

Kon­klu­sjo­nen må bli: Gi 13-årin­ger skik­ke­lig radio!