Opphavsrett — en introduksjon: Oppdateringer

Jeg har omsi­der kom­met i gang med en full­sten­dig opp­da­te­ring av min Intro­duk­sjon til opp­havs­ret­ten. Jeg har valgt å gjø­re det­te som en “live” opp­da­te­ring, hvil­ket vil si at den i en over­gangs­pe­riode vil bestå dels av opp­da­ter­te, dels av ikke opp­da­ter­te kapit­ler. Så langt er delen 1 til 9 i hoved­sak opp­da­tert. Men noe må utstå til alt er på plass.

Den nye ver­sjo­nen er kraf­tig utvi­det i for­hold til den opp­rin­ne­lig.

Jeg har valgt å behol­de gam­le URLer så langt det pas­ser, slik at len­ker til deler av den­ne over­sik­ten fort­satt vil peke til sider om sam­me tema. Men det kan ten­kes at ikke alle len­ker vil tref­fe helt når inn­hol­det er end­ret. Likel­vel synes jeg det­te er en bed­re løs­ning enn å ha nye URLer og der­med ta livet av man­ge len­ker.

Mer føl­ger om for­hå­pent­lig­vis ikke alt for lang tid.

Print Friendly, PDF & Email
 • Harald Gro­ven

  Søker du etter “opp­havs­rett” på Goog­le før en føl­gen­de treff­lis­te (pr janu­ar 2010)

  1. Wiki­pe­dia på bok­mål. Hoved­for­fat­te­re Mag­nus Stray Vyr­je med birag av Gis­le Hann­e­myr og den ano­ny­me juris­ten “Gobi­man”
  2. Ånds­verks­lo­ven på Lov­data. Teks­ten kan vi ikke sto­le på siden den er skre­vet av et hundre­tall ano­ny­me for­fat­te­re 😉
  3. “Opp­havrett en intro­duk­sjon” skre­vet av en kjent ikke-ano­nym gitar­blog­ger.
  4–10. Cla­ra, Kopi­nor, Jus­spor­ta­len, Fors­ker­for­bun­det, ABM-utvik­ling, Friprog, BONO