Opphavsrett — en introduksjon: Oppdateringer

Jeg har omsi­der kom­met i gang med en full­sten­dig opp­da­te­ring av min Intro­duk­sjon til opp­havs­ret­ten. Jeg har valgt å gjø­re det­te som en “live” opp­da­te­ring, hvil­ket vil si at den i en over­gangs­pe­riode vil bestå dels av opp­da­ter­te, dels av ikke opp­da­ter­te kapit­ler. Så langt er delen 1 til 9 i hoved­sak opp­da­tert. Men noe må utstå til alt er på plass.

Den nye ver­sjo­nen er kraf­tig utvi­det i for­hold til den opprinnelig.

Jeg har valgt å behol­de gam­le URLer så langt det pas­ser, slik at len­ker til deler av den­ne over­sik­ten fort­satt vil peke til sider om sam­me tema. Men det kan ten­kes at ikke alle len­ker vil tref­fe helt når inn­hol­det er end­ret. Likel­vel synes jeg det­te er en bed­re løs­ning enn å ha nye URLer og der­med ta livet av man­ge lenker.

Mer føl­ger om for­hå­pent­lig­vis ikke alt for lang tid.

Print Friendly, PDF & Email