Faglitterære rettigheter og akademisk publisering (opptak og PP-fil)

Jeg har nå gjort til­gjen­ge­lig opp­tak av og PP-fil fra mitt fore­drag på dagens semi­nar om “Fag­lit­te­rære ret­tig­he­ter og aka­de­misk pub­li­se­ring”. Det­te var et semi­nar i regi av Norsk fag­lit­te­rær for­fat­ter- og over­set­ter­for­ening og Fors­ker­for­bun­det.

En kort opp­sum­me­ring av mitt hoved­inn­trykk fra semi­na­ret er at de uli­ke aktø­re­ne nå har kom­met opp av sine sine skyt­ter­gra­ver. Det er ikke len­ger kon­fron­ta­sjo­ner, men kon­struk­tiv dia­log. De mer stei­le fron­ter som man så tid­li­ge­re kan nok også i stor grad for­kla­res med at man snak­ket for­bi hver­and­re, uten at det var noen reel­le inter­esse­mot­set­nin­ger av betydning.

[display_podcast]

Con­ti­nue read­ing Fag­lit­te­rære ret­tig­he­ter og aka­de­misk pub­li­se­ring (opp­tak og PP-fil)