Faglitterære rettigheter og akademisk publisering (opptak og PP-fil)

Jeg har nå gjort til­gjen­ge­lig opp­tak av og PP-fil fra mitt fore­drag på dagens semi­nar om “Fag­lit­te­rære ret­tig­he­ter og aka­de­misk pub­li­se­ring”. Det­te var et semi­nar i regi av Norsk fag­lit­te­rær for­fat­ter- og over­set­ter­for­ening og Fors­ker­for­bun­det.

En kort opp­sum­me­ring av mitt hoved­inn­trykk fra semi­na­ret er at de uli­ke aktø­re­ne nå har kom­met opp av sine sine skyt­ter­gra­ver. Det er ikke len­ger kon­fron­ta­sjo­ner, men kon­struk­tiv dia­log. De mer stei­le fron­ter som man så tid­li­ge­re kan nok også i stor grad for­kla­res med at man snak­ket for­bi hver­and­re, uten at det var noen reel­le inter­esse­mot­set­nin­ger av betydning.

[display_podcast]

Jeg skal ikke for­sø­ke meg på noe refe­rat av hva and­re sa. Men jeg gjen­gir (etter hukom­mel­sen) to poen­ger frem­ført av pro­fes­sor Ole Andreas Rogn­stad (som ver med i Sejer­sted II-utvalget):

  • Utval­get har ikke gått inn for at ret­tig­hets­spørs­mål skal behand­les ulikt, basert på tek­no­lo­gi. (Om det er utval­get som har uttalt seg uklart og/eller jeg som har mis­for­stått, er uin­ter­es­sant. Det vik­ti­ge er at vi er eni­ge om realiteten.)
  • Det skjer salg av pro­gram­vare utvik­let av fors­ke­re ved UiO, slik at det jeg sa på det­te punk­tet ikke er rik­tig. Ole Andreas Rogn­stad vis­te her til pro­fes­sor Knut Fægri.

Jeg viser i mitt inn­legg til tre doku­men­ter. Dis­se doku­men­te­ne er:

Øvri­ge inn­legg på semi­na­ret var ved rek­tor, pro­fes­sor Sig­mund Grønmo (UiB), forsk­nings­di­rek­tør Pål Vegard Store­hei­er (UiT), rek­tor, pro­fes­sor Tor­bjørn Diger­nes (NTNU) og forsk­nings­di­rek­tør Bjørn Haug­stad (UiO).

I en avslut­ten­de panel­de­batt besto pane­let av rek­tor Sig­mund Grøn­mo, rek­tor Tor­bjørn Diger­nes, forsk­nings­di­rek­tør Bjørn Haug­stad,  pro­fes­sor Ole Andreas Rogn­stad (UiO) og pro­fes­sor Hel­ge Røn­ning (UiO /Forskerforbundets opphavsrettsutvalg).

Print Friendly, PDF & Email