Eple-religionen og dens menighet

I går tråd­te pro­fe­ten fram med sitt nye bud­skap: iPad. Ver­den hyl­ler ham og hans nye iBind, som det nye eplet skal hete. Med en stor og lojal menig­het er suk­ses­sen sik­ret. “Det nye eplet vil for­and­re ver­den” lyder menig­he­tens lov­sang.

Vi som ikke bekjen­ner oss til eple-reli­gio­nen spør oss: Var det alt?

Jeg had­de også sett fram til pre­sen­ta­sjo­nen. Jeg øns­ker meg en lese­pla­te som kan mer enn de som hit­til har vært på mar­ke­det. Kan­skje kun­ne iPad­den være det jeg øns­ker meg?  Det var den ikke.

Jeg er ambi­va­lent i for­hold til stør­rel­sen. Er den for stor og tung til at det er dings­en man all­tid har med seg? På det punk­tet må dom­men utset­tes til jeg fak­tisk har holdt en i hån­den. Men jeg kon­sta­te­rer at den i stør­rel­se og vekt nær­mer seg de mins­te bær­ba­re PCene. iPad­den er dyre­re og synes å kun­ne mind­re.

Min størs­te inn­ven­ding mot iPad­den er at den har et sing­le-tas­king ope­ra­tiv­sys­tem. Hvis jeg leser et doku­ment skal jeg alt­så måt­te avslut­te det hvis jeg vil sjek­ke e-post, twit­ter, nyhe­ter eller høre på musikk? Det er å bli satt 20 år til­ba­ke i tid. Nei takk. Jeg vet at iPhone-entu­si­as­ter sier at det er noe de ikke tren­ger. Kan­skje man lar seg avspi­se med mye når O sto­re leder sier at det skal være slik. Hva man tren­ger kan sik­kert dis­ku­te­res. Men jeg vil ikke tvin­ges til å bli enspo­ret. Men så har jeg da hel­ler ikke hop­pet på iPhone.

Inn­til 64 Gb min­ne — det er ikke vel­dig mye. Hvis man had­de hatt plass for SD og/eller CF-kort had­de det ikke vært noe stort pro­blem. Men det har iPad­den ikke, om jeg har for­stått rap­por­te­ne rett. Ikke har den en skik­ke­lig USB-port hel­ler om jeg har for­stått det rett, så hvem vet om det er mulig å kob­le til eks­ternt min­ne via et adap­ter. Uan­sett vil det være en mer klø­ne­te enn minne­kort.

Mang­len­de støt­te for Flash — det er vel spørs­mål om litt pro­gram­vare, så det kan sik­kert kom­me. Men kan­skje er det også et sym­ptom på Apples mot­vil­je mot and­res løs­nin­ger. Håper de at iPad­den skal gi såpass stor mar­keds­makt at webut­vik­le­re skal gå over til platt­for­mer Apple fore­trek­ker — f.eks. løs­nin­ger som Apple tje­ner pen­ger på?

Fle­re har påpekt at den mang­ler kame­ra. For meg har ikke det noen sær­lig betyd­ning. Ingen alt-i-ett dings kan måle seg med et ordent­lig kame­ra for å ta bil­der. Jeg tror jeg har nok fing­re til å tel­le de bil­de­ne jeg har tatt med mobil­te­le­fo­nens kame­ra og vil­le i alle fall ikke ha hen­tet fram en iPad­de for å ta bil­der. Men det had­de selv­føl­ge­lig vært kjekt om man kun­ne bru­ke en dings som det­te til video­kon­fe­ran­ser. Kan­skje er ope­ra­tiv­sys­te­met uan­sett for svakt til å kjø­re sli­ke tje­nes­ter.

GPS og tele­fon kun­ne godt ha vært inklu­dert i en iDings som den­ne. En iPad­de må kun­ne fun­ge­re som en reise­hånd­bok som for­tel­ler meg at HER er du, og så fin­ne det som er av inter­es­se rundt. En iPad­de er ikke det man løf­ter til øret for å rin­ge. Men med et Blueto­oth hands-free sett bur­de den kun­ne fun­ke.

All pro­gram­vare må god­kjen­nes av Apple. Jeg liker ikke de som vil mono­po­li­se­re pro­gram­vare­til­gan­gen. Det er litt under­lig at man­ge som ellers sver­ger til åpne løs­nin­ger lar seg for­fø­re av Apples mono­po­li­se­rings­for­søk.

Den ser  lek­ker ut. Men det hjel­per ikke å se ut som en super­mo­dell om hjer­nen mang­ler.

Det er gans­ke enkelt for lite i en litt for stor dings. Noen må kom­me med noe bed­re og den­ne noen bør slett ikke være Apple.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hør, hør. Den vold­som­me opp­hau­sin­gen av det­te pro­duk­tet har for­øv­rig vært et bisarrt og tem­me­lig for­stem­men­de skue. Snak­ket med en jour­na­list idag som var opp­rik­tig opp­gitt over kol­le­ger som la all kri­tisk sans til side (for ikke å si mot­fore­stil­lin­ger mot å mik­se rekla­me og redak­sjo­nelt inn­hold), og som igår for­vand­let lan­dets leden­de nett­avi­ser til platt­for­mer for det som i prak­sis er en lang “info­mer­ci­al” fra en multi­na­sjo­nalt fir­ma.

 • Ani­ne Kier­ulf

  Jeg er, som det heter i vår nerde­ver­den, i det vesent­ligs­te og i resul­ta­tet enig med først­vo­te­ren­de (som alt­så er Olav, og ikke Ste­ve). Dess­uten lo jeg godt over en twe­et fra i går som sa at navne­val­get sier ett og annet om man­ge­len på kvin­ne­li­ge pluk­kers­ker i eple­ha­gen.

 • Noen full­god PC er den opp­lagt ikke, og siden den ikke har eblekk-tek­no­lo­gi kan den ikke kon­kur­re­re med de dedi­ker­te lese­bret­te­ne i lese­opp­le­vel­se.

  Men jeg kan godt se for meg at den er fin å sit­te med i sofa­en og sur­fe på net­tet og lese blog­ger. Jeg tror rik­tig­nok pri­sen må noe ned før jeg kjø­per iPad­da bare for det.

 • Ani­ne Kier­ulf

  Jeg er, som det heter i vår nerde­ver­den, i det vesent­ligs­te og i resul­ta­tet enig med først­vo­te­ren­de (som alt­så er Olav, og ikke Ste­ve). Dess­uten lo jeg godt over en twe­et fra i går som sa at navne­val­get sier ett og annet om man­ge­len på kvin­ne­li­ge pluk­kers­ker i eple­ha­gen.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » “Vær varsom plakat” for bloggere?()