Når djevelen frister med epler

Å fris­te med lek­re epler har vært et kjent knep siden tide­nes mor­gen. Ste­ve Jobs må ha har lært et og annet fra bibel­his­to­ri­en. Han er en slu fris­ter og pres­sen fal­ler mer enn vil­lig for hans fristelser.

Ryk­te­ne begyn­te å gå tid­lig. Egent­lig had­de de star­tet alle­re­de før for­ri­ge lan­se­ring­s­jip­po. Men de eple­ne som den gang ble til­budt var ikke fris­ten­de nok, så man ven­tet på nye epler. Vi kun­ne for en tid til­ba­ke lese at Apple had­de reser­vert et loka­le til den 27. janu­ar, og i uke­ne som fulg­te økte spe­ku­la­sjo­ne­ne og for­vent­nin­ge­ne. Aviser ryd­det egne eple­torg for å for­tel­le om hva de trod­de man kun­ne vente.

Så kom den sto­re dagen. Det er ikke måte på hvor ukri­tisk sto­re deler av pres­sen hyl­ler det nye eplet. Det er noen kri­tis­ke røs­ter, men ikke sær­lig man­ge. Selv had­de jeg også for­vent­nin­ger til det nye eplet, men ble skuf­fet over det som ble pre­sen­tert. Jeg kom­mer nok til å hol­de meg til annen frukt inn­til videre.

Pres­sen har vel­dig lite å være stolt av i den­ne saken. Det er hel­dig­vis ikke ofte man ser at et sam­let presse­korps til de gra­der lar seg bru­ke av et stort inter­na­sjo­nalt sel­skap som skal lan­se­re et nytt pro­dukt. Enhver kri­tisk sans og reflek­sjon var blåst bort. Kan­skje var tids­punk­tet sær­de­les vel­valgt fra eple­gart­ne­ren. De traff kan­skje et presse­korps i jule­gave­ab­sti­nens som bare leng­tet etter fle­re pak­ker og mer god­te­ri. Pres­sen må ha spon­set eple­pro­du­sen­ten med mil­li­ar­der i gra­tis rekla­me. Og det for epler som ikke en gang inne­hol­der vitaminer.

Det gikk dår­lig med slan­gen i para­di­set etter at han fris­tet med epler.  Det­te var Her­rens straff:

For­di du gjor­de dette,
skal du være forbannet
fram­for alt fe og alle vil­le dyr.
På buken skal du krype,
og mold skal du ete alle dine dager.”

Men det gikk ikke så greit med de som lot seg fris­te heller:

Med svet­te i ansiktet
skal du ete ditt brød,
inn­til du ven­der til­ba­ke til jorden;”

Det må være skrem­men­de per­spek­ti­ver for pres­sen: Å risi­ke­re at de må arbei­de så de får svet­te i ansiktet.

Print Friendly, PDF & Email