Opptak (video) fra foredragene på Gyldendals opphavsrettseminar er på nett

Gyl­den­dal arran­ger­te 20. janu­ar et semi­nar om opp­havs­rett og digi­tal pri­vat­ko­pie­ring  i sam­ar­beid med For­bru­ker­rå­det og Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk. Semi­na­ret sam­let nær­me­re 400 inter­es­ser­te tilhørere.

Semi­na­ret med tit­te­len Er opp­havs­ret­ten gått ut på dato? var basert på Tho­mas Rie­ber-Mohns dok­tor­av­hand­ling om digi­tal pri­vat­ko­pie­ring,

Gyl­den­dal har nå lagt ut video­pp­tak av alle fore­dra­ge­ne på  nett.