Diskusjonen om lenking er avsluttet

Spørs­må­let om hvor­vidt man fritt kan len­ke til verk som and­re har gjort til­gjen­ge­lig på nett har vært omdis­ku­tert. Jeg har vært blant dem som har hev­det at en len­ke ikke er annet enn en refe­ran­se til det verk len­ken viser til, på sam­me måte som en tra­di­sjo­nell hen­vis­ning i en fot­no­te. Med det­te utgangs­punk­tet har min kon­klu­sjon selv­føl­ge­lig vært at man fritt kan leg­ge ut len­ker. Mine syns­punk­ter er utdy­pet i artik­ke­len Ene­rett til len­king — en kei­ser uten klær?

Min kol­le­ga Ole-Andreas Rogn­stad har tid­li­ge­re vært tals­mann for det mot­sat­te stand­punkt, og har argu­men­tert for at en len­ke i seg selv må anses for en frem­fø­ring av det verk len­ken viser til, først og fremst i artik­ke­len Opp­havs­retts­lig ansvar for lin­ker på Inter­nett. Noen betrakt­nin­ger i lys av norsk Høy­este­retts dom i Napster.no-saken, tryk­ket i NIR 2005 s. 344–370. Men i sin bok Opp­havs­rett skri­ver Rogn­stad på s. 185, etter å drøf­tet lenking:

Inn­til vide­re kan det nok der­for hev­des at det er ster­kest holde­punk­ter for at utleg­ging av lin­ker i sin almin­ne­lig­het ikke skal anses som omfat­tet av frem­fø­rings­ret­ten etter norsk rett.”

Når Rogn­stad nå har lan­det på det­te stand­punk­tet, da anser jeg den­ne dis­ku­sjo­nen som avslut­tet.  Man kan fritt len­ke til det som opp­havs­man­nen selv har gjort til­gjen­ge­lig på net­tet, eller som and­re har gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens samtykke.

Det­te betyr ikke at alle spørs­mål er løst, eller at man all­tid kan len­ke til alt. I Napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, kon­klu­der­te Høy­este­rett med at den som len­ker til noe som and­re har gjort ulov­lig til­gjen­ge­lig kan anses for å med­vir­ke til den­ne til­gjenge­lig­gjø­rin­gen, se Len­king … kap 7. Det er også det­te Stock­holm tings­rät har lagt til grunn i Pirate-Bay saken. Vide­re vil man nok ikke uten vide­re kun­ne inklu­de­re verk på egne nett­si­der gjen­nom såkalt “in-lining” se Len­king … kap 8. Og man kan len­ke på måter som kan kren­ke and­re ret­tig­he­ter, f.eks. slik at en sys­te­ma­tisk meta­in­dek­se­ring av en data­base som and­re har gjort til­gjen­ge­lig kan anses for å kren­ke data­base­ret­tig­he­te­ne. Men å len­ke ved van­li­ge refe­ran­se­len­ker, det kan man fritt gjøre.

[Det­te ble skre­vet i slut­ten av sep­tem­ber 2009, men har av en eller annen grunn blitt lig­gen­de som “draft” til nå.]