Avisfinansiering gjennom “nettlisens”?

Norsk Jour­na­list­lag øns­ker nett­li­sens som skal finan­siere nett­avi­ser. Selv synes de det er en god idé. Jeg deler ikke den entu­si­as­men for forslaget.

Jour­na­lis­te­ne kom­mer sent til fes­ten. For en yrkes­grup­pe hvis jobb det er å hol­de seg ori­en­tert og for­mid­le hva som skjer i sam­fun­net blir det nes­ten pin­lig at de ikke synes å ha fått med seg at for­sla­get har vært lan­sert for len­ge siden, da for å finan­siere musikk. Jour­na­lis­te­ne er rett og slett dår­lig ori­en­tert når de skri­ver at “musikk- og film­bran­sjen nok også vil­le mel­de seg på i kam­pen om even­tu­el­le lisens­mid­ler fra nett­abon­ne­ment”. (Selv om det ikke er bran­sjen som har frem­met avgifts­for­sla­get, men hel­ler de som vil hvit­vas­ke sin piratsamvittighet).

Selv har jeg tid­li­ge­re vært kri­tisk til for­slag om bred­bånds­av­gift for å beta­le for musikk bl.a. for­di jeg reg­net med at nett­avi­se­ne vil­le kom­me til å mel­de seg på.

Con­ti­nue read­ing Avis­fi­nan­sie­ring gjen­nom “nett­li­sens”?

Udugelige politikere

Toget er i kri­se. Nor­ge har u‑landsstandard på jern­bane og lig­ger på bun­nen i Euro­pa, også i for­hold til inn­byg­ger­tall, når det gjel­der sat­sing på jern­bane. Like­vel viser sam­fer­del­ses­mi­nis­te­ren bare til nasjo­nal trans­port­plan, hvor man plan­leg­ger at det skal ta ti år å få dob­belt­spor fra Oslo til Ski.

I til­legg til at det sat­ses og bevil­ges for lite, sat­ses det også feil. Poli­ti­ker­ne insis­te­rer på en klatt­vis utbyg­ging hvor man all­tid må ta for­be­hold om årli­ge bevilg­nin­ger over stats­bud­sjet­tet. Det tar len­ger tid og blir dyre­re, men slikt biter åpen­bart ikke på poli­ti­ker­ne. Det er åpen­bart vik­ti­ge­re å kun­ne spil­le poli­tikk enn å få resultater.

NSB og Jern­bane­ver­ket må ta kri­tik­ken fra pub­li­kum. Men det er poli­ti­ker­ne og bare poli­ti­ker­ne som har ansva­ret for situa­sjo­nen. Det er deres for­søm­mel­ser gjen­nom man­ge år som har brakt oss dit vi er.

Con­ti­nue read­ing Udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re

Når banker feilbelaster konto

E24 skri­ver “Bank tok 1,8 mil­lio­ner ut av kun­des kon­to”. En dansk bank opp­da­get selv at de ved en feil “had­de tatt ut” 1,8 mill (1,7 mill DKK) fra en kun­dens kon­to for å inves­te­re på ban­kens vegne.

Vi får ser­vert den van­li­ge his­to­ri­en om at “ban­ken har lånt”, “kon­to­en tap­pet”, og han kre­ver pen­ger av ban­ken. Det er bare nok en bekref­tel­se på at ver­ken jour­na­lis­ter (hel­ler ikke i en øko­nomi­re­dak­sjon) eller kun­der for­står hva en bank­kon­to er.

Con­ti­nue read­ing Når ban­ker feil­be­las­ter kon­to

Gudebilder og kristenkarikering — for balansens skyld

Det har vært mye fokus på Muham­med-karik­tau­rer i det sis­te. Mohyelde­en Moham­med har frem­stått som en mus­limsk utga­ve av Bør­re Knud­sen og Lud­vik Nes­sa. For å få litt balan­se kan vi også se på noen krist­ne gude­bil­der og på Jesus-kariktaurer.

Også Bibe­len inne­hol­der utsagn som kan opp­fat­tes som et for­bud mot bil­der, og som noen opp­fat­ter slik.  I 5. Mose­bok, kapit­tel 5, vers 8 og 9 står det:

Du skal ikke lage deg noe gude­bil­de, ikke noe slags bil­de av det som er oppe i him­me­len eller nede på jor­den eller i van­net under jor­den. Du skal ikke bøye deg og til­be dem og ikke dyr­ke dem. ”

Det­te står, om jeg har for­stått det rett, som en utfyl­len­de for­kla­ring til de ti bud, nær­me­re bestemt budet du skal ikke ha and­re guder enn meg.

Con­ti­nue read­ing Gude­bil­der og kris­ten­ka­ri­ke­ring — for balan­sens skyld

Norsk bokbransje i steinalderen

Mam­mut er et utdødd dyr, bort­sett fra i norsk bok­bran­sje. Der lever mam­mu­ten fort­satt, men kan­skje ikke i bes­te vel­gå­en­de. Men man begyn­ner å ane hvor­for det­te for­his­to­ris­ke dyret har over­levd i den­ne bransjen.

Vi har len­ge kun­net føl­ge med i bran­sjens fam­ling for å få på plass en løs­ning for e‑bøker. Men også på and­re områ­der svik­ter det.

Jeg for­søk­te å fin­ne opp­lys­nin­ger på net­tet om hvil­ke bøker som er på Mam­mut­sal­get. Det skul­le vise seg ikke å være lett. Et goog­le-søk ledet meg til nett­ste­det n, og det vir­ket loven­de. Men her får jeg beskjed om at jeg kan log­ge meg inn for å se pdf-avi­sen. Et for­søk hos Nor­li, Ark og Bok­k­li­den. Men ingen av de kun­ne by på en Mammutkatalog.

Tanum kun­ne by på kata­lo­gen, så det var mulig å fin­ne den på nett. Så hvis jeg kjø­per bøker for det bli hos Tanum den­ne gan­gen. (Men man­gel på tid til å lese bøke­ne er etter hvert et stør­re pro­blem enn mang­len­de pen­ger til å kjø­pe dem. Bøker jeg ikke kjøp­te da de kom kom­mer jeg nep­pe til å lese om jeg kjø­per dem på salg.)

Ærlig talt: Det­te er for dår­lig. I 2010 bør det være en selv­føl­ge at man fin­ne kata­lo­gen og å kun­ne bestil­le på nett.

Det var rett av Forskerforbundet å støtte Nedkvitnes anke

Aften­pos­ten mel­der at aka­de­mi­ke­re for­la­ter fors­ker­for­bun­det i pro­test mot at for­bun­det har ved­tatt å finan­siere behand­lin­gen av Arn­ved Ned­kvi­tens anke. Jeg fin­ner det­te under­lig. Hva skal man med en fag­for­ening hvis det ikke er å støt­te sine med­lem­mer i en avskjeds­sak? Selv om det er arbeids­miljø­kon­fli­ker som er årsa­ken til avskje­den, så er saken mel­lom Ned­kvit­ne og UiO, den er ikke mel­lom Ned­kvit­ne og kol­ler­ger på hans arbeidsplass.

Saken rei­ser man­ge prin­si­pi­el­le spørs­mål og når den først har hav­net hos dom­sto­le­ne er det en sak som bør ankes, og helst avgjø­res av Høyesterett.

Jeg har ikke tatt noe stand­punkt til sakens rea­li­tet, i alle fall ikke noe som vil gå ut med offent­lig. Det vil­le kre­ve at jeg set­ter meg langt bed­re inn i rea­li­te­te­ne i den­ne saken enn hva jeg har gjort. Men en ansatt som blir avskje­di­get og mener at avskje­den er ube­ret­ti­get har en sole­klar rett til å få sin sak prø­vet for dom­sto­le­ne. I en slik sak skal et fag­for­ening støt­te sitt medlem.

Con­ti­nue read­ing Det var rett av Fors­ker­for­bun­det å støt­te Ned­kvit­nes anke

Vær varsom plakat” for bloggere?

Tho­mas Moen har for­els­ått en “Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re, kalt Blogg­pla­ka­ten.

For meg er det uklart hva som skal være poen­get med en slik pla­kat. Den pre­sen­te­res slik:

Det­te er råd og vei­led­ning for blog­ge­re, blogg­le­se­re og annon­sø­rer for­hold til blog­ger med kom­mer­si­el­le budskap.”

Tho­mas Moen for­sø­ker å gape over mye — for mye etter min vur­de­ring. Leser­ne tren­ger ikke noen slik pla­kat, i alle fall ikke mer enn en jeg tren­ger en slik pla­kat som avis­le­ser. Og det er uan­sett ikke den sam­me pla­ka­ten som blog­ger­ne even­tu­elt tren­ger. Annon­sø­rer er kom­mer­si­el­le aktø­rer. De har å hol­de seg til gene­rell mar­keds­fø­rings­re­gu­le­ring, først og fremst mar­keds­fø­rings­lo­ven. Vi står til­ba­ke med blog­gere­ne. Hvis noen tren­ger en slik pla­kat må det være dem.

Con­ti­nue read­ing Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re?

Krenkende muslimer

Det er og det skal være lov å tyk­ke bl.a. teg­nin­ger av Muham­med. Selv om man kan og bør ha respekt for and­res reli­gion, skal ingen reli­gion kun­ne tvin­ge and­re til å etter­leve deres reli­giø­se påbud og for­bud. Om det all­tid er klokt å pro­vo­se­re, kan man all­tid dis­ku­te­re. Og det er selv­føl­ge­lig lov å uttryk­ke det man mener om at medi­er pub­li­se­rer bil­der som noen opp­fat­ter som kren­ken­de og pro­vo­se­ren­de. Men det er ingen tvil om at det er til­latt å pro­vo­se­re. Og “kloklig til­bake­hold” kan litt for lett gli over i selvsensur.

Men når Mohyelde­en Moham­mad påstår at enhver mus­lim gjen­nom sin reli­gion er påtvun­get å mene at homo­fi­le for­tje­ner å dø en gru­som død ved stei­ning, da er det han og hans like­sin­ne­de som frem­stil­ler Islam som ond og barbarisk.

Con­ti­nue read­ing Kren­ken­de mus­li­mer

Lovlig streaming av ulovlig materiale?

Dag­bla­det skri­ver 15.02.2010 at smutt­hull lar deg se pirat­film lov­lig. Poen­get er at selv om man bry­ter loven ved å las­te ned fil­mer, fot­ball­kam­per eller seri­er uten å beta­le, er det for­melt lov å stre­ame all slags type inn­hold — selv om det er lagt ut uten opp­havs­man­nens til­la­tel­se. Jeg har fått noen spørs­mål om det­te kan være rik­tig. Sva­re på det må bli ja, det er rik­tig — med noen forbehold.

Opp­havs­man­nens ene­rett har to ele­men­ter: Eksemp­lar­frem­stil­ling og til­gjenge­lig­gjø­ring for all­menn­he­ten.  Hvis man las­ter ned film, musikk eller et annet verk, da frem­stil­ler man eksemp­lar. Det­te omfat­tes alt­så av ene­ret­ten. Det er til­latt å frem­stil­le enkel­te eksemp­lar til pri­vat bruk. Men eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk er bare til­latt der­som det man kopie­rer fra er lov­lig frem­stilt og/eller gjort lov­lig til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Det mes­te av det som er gra­tis til­gjen­ge­lig for fjern­ko­pie­ring gjen­nom såkal­te “fil­de­lings­nett­verk” er gjort til­gjen­ge­lig uten opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Der­med er det ikke til­latt å frem­stil­le eksemp­lar fra eksemp­lar som er gjort til­gjen­ge­lig på den­ne måten.

Stre­am­ing er i utgangs­punk­tet en frem­fø­ring. Frem­fø­ring innen­for det pri­va­te områ­de fal­ler uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. Opp­havs­ret­ten regu­le­rer ikke hvil­ken musikk man hører på eller fil­mer man ser innen­for hjem­mets fire veg­ger. Det er hel­ler ikke noe krav om at frem­fø­rin­gen skal være basert på lov­lig frem­stilt eksemp­lar eller at det er gjort lov­lig tilgjengelig.

Con­ti­nue read­ing Lov­lig stre­am­ing av ulov­lig mate­ria­le?

Selvfølgelig skal bussholdeplasser m.m. være røykfrie!

Eks­per­ter og fag­or­ga­ni­sa­sjo­ner mener det har skjedd for lite i tobakks­po­li­tik­ken de sis­te fem åre­ne, mel­der Aften­pos­ten. De fore­slår at holde­plas­ser, tog- og bussta­sjo­ner skal bli helt røyk­frie. Selv­føl­ge­lig skal sli­ke ste­der være røyk­frie. Kom­mer man ut av Nor­ge er det de fles­te ste­der en selv­føl­ge. Det er vans­ke­lig å for­stå hvor det ikke er slik.

Noen ste­der er det egen røyke­av­de­ling ytterst på jern­bane­per­ron­ge­ne, og det kan være greit nok når det er ute. Hvis de stoff­av­hen­gi­ge had­de  måt­tet gå lengst ut på Oslo S og Gar­der­moen om de abso­lutt må ha sin gift­dose for å døy­ve abs­ti­nen­sen, had­de vært greit nok. En gang spur­te jeg Jern­bane­ver­ket hvor­for de ikke had­de gjort slikt for len­ge siden. Men Jern­bane­ver­ket har som kjent vært en kom­plett udu­ge­lig orga­ni­sa­sjon, så de syn­tes å tro at de ikke kun­ne gjø­re det når røyke­lo­ven ikke gjel­der uten­dørs! (Snakk om fan­tasi­løs og udu­ge­lig organisasjon.)

Det fin­nes ikke én grunn til at røy­ke­re skal kun­ne pla­ge and­re med sin stin­ken­de røyk på ste­der der folk må opp­hol­de seg f.eks. for å ven­te på en buss. Det er røy­ker­ne som er problemet.

Selv­føl­ge­lig har Aften­pos­ten fun­net en røy­ker som mener at det­te er “inn­stram­ming av røy­ker­nes fri­het”. Lai­la Arentz heter hun som skry­ter av at hun har røykt i 47 år og ikke har noen pla­ner om å slutte.

Røy­ker­ne kan røy­ke så mye de vil, så len­ge de ikke pla­ger and­re. Men det er ikke en “fri­het” eller “rett” å kun­ne pla­ge sine omgi­vel­ser. Ingen skal måt­te fin­ne seg i å bli pla­get “bare litt”.

Som nes­ten alle røy­ke­re bedy­rer dama at hun tar mye hen­syn når hun røy­ker i nær­he­ten av and­re men­nes­ker. Nei. Hun gjør ikke det, dum­me neket. Hvis hun had­de tatt hen­syn, da had­de hun ikke røykt i nær­he­ten av and­re men­nes­ker, i alle fall ikke på en plass som ikke er satt av til røyking.

Sam­ti­dig øns­ker de at det skal være ulov­lig å røy­ke i skole­går­der og på ute­ser­ve­rin­ger. Selv­føl­ge­lig bur­de alle skole­går­der være røyk­frie. Fin­nes det noen som helst grunn til å til­la­te røy­king i en skole­gård?

Det bur­de være like selv­føl­ge­lig at man kan sit­te på en ute­ser­ve­ring uten å bli pla­get av nabo­ens røyk. Ute had­de det sik­kert vært mulig å fin­ne ord­nin­ger som gjør at man kan dele i røy­ke- og ikke røyke­av­de­lin­ger. Men res­tau­rant­bran­sjen demon­stre­rer fort­satt at de betrak­ter ikke-røy­ke­re som annen­rangs gjes­ter. Når de får vel­ge selv blir røy­ker­ne prio­ri­tert. De gid­der ikke en gang prø­ve å fin­ne løs­nin­ger som også tar hen­syn til dem. I 1997 ble det ved­tatt at ser­ve­rings­ste­der skul­le ha røyk­frie avde­lin­ger. Det ga de blaf­fen i. Da det i 2004 ble for­budt å røy­ke, da kom de trek­ken­de med at de kun­ne gjø­re det som de had­de vært påbudt å gjø­re i syv år. Selv­føl­ge­lig var det da for sent. Slik blir det nok med ute­ser­ve­rin­ger også. Når ser­ve­rings­ste­de­ne ikke vil gjø­re noe selv, kom­mer resul­ta­tet til å bli et forbud.

Norsk røyke­po­li­tikk er nes­ten som norsk poli­tikk gene­relt. Det er skip­per­tak og mye støy, men elen­dig opp­føl­ging. Et lys­punkt på det­te områ­det er at man fak­tisk gjen­nom­før­te noe, selv om det ble med skip­per­ta­ket. Alt for ofte ser vi ikke en gang skip­per­ta­ket, det blir bare prat. Og der­for plas­se­rer Nor­ge seg høyt på lis­ten over land som ikke får det til.