Studenter forbys å blogge om politikk og religion

Man skul­le tro det var Kina, Iran eller et annet land som ikke er kjent for å set­te stor pris på ytrings­fri­het. Men det er det ikke. Det er Sve­ri­ge, nær­me­re bestemt Uni­ver­si­te­tet i Lund. Det er Svens­ka Dag­bla­det som skri­ver om det­te fre­dag 6.februar.

Artik­ke­len er kort og jeg kjen­ner ikke saken ut over det som står der. Jeg må for­ut­set­te at artik­ke­len i alle fall i sitt hoved­inn­hold er kor­rekt — noe man ikke all­tid kan sto­le på. Og det må pre­si­se­res at det gjel­der det som stu­den­ter skri­ver på uni­ver­si­te­tets blogg — jeg går ut fra at det menes stu­den­te­nes blog­ger under uni­ver­si­te­tets dome­ne. I føl­ge avi­sen må stu­den­ter skri­ve under på en avta­le om ikke å blog­ge om slikt for­di det kan vek­ke anstøt.

Jeg synes det er gans­ke utro­lig at stu­den­ter ikke skal få lov til å blog­ge om sam­funns­spørs­mål. Man kan blog­ge om vin, par­fy­me, sex (det er tross alt Sve­ri­ge), og alt mulig annet. Bare ikke vik­ti­ge samfunnsspørsmål.

Con­ti­nue read­ing Stu­den­ter for­bys å blog­ge om poli­tikk og reli­gion