Studenter forbys å blogge om politikk og religion

Man skul­le tro det var Kina, Iran eller et annet land som ikke er kjent for å set­te stor pris på ytrings­fri­het. Men det er det ikke. Det er Sve­ri­ge, nær­me­re bestemt Uni­ver­si­te­tet i Lund. Det er Svens­ka Dag­bla­det som skri­ver om det­te fre­dag 6.februar.

Artik­ke­len er kort og jeg kjen­ner ikke saken ut over det som står der. Jeg må for­ut­set­te at artik­ke­len i alle fall i sitt hoved­inn­hold er kor­rekt — noe man ikke all­tid kan sto­le på. Og det må pre­si­se­res at det gjel­der det som stu­den­ter skri­ver på uni­ver­si­te­tets blogg — jeg går ut fra at det menes stu­den­te­nes blog­ger under uni­ver­si­te­tets dome­ne. I føl­ge avi­sen må stu­den­ter skri­ve under på en avta­le om ikke å blog­ge om slikt for­di det kan vek­ke anstøt.

Jeg synes det er gans­ke utro­lig at stu­den­ter ikke skal få lov til å blog­ge om sam­funns­spørs­mål. Man kan blog­ge om vin, par­fy­me, sex (det er tross alt Sve­ri­ge), og alt mulig annet. Bare ikke vik­ti­ge samfunnsspørsmål.

Et uni­ver­si­tet skal være en sterk for­sva­rer av det frie ord. Aka­de­misk fri­het uten ytrings­fri­het er nær­mest uten­ke­lig. Der­for er det skrem­men­de at et uni­ver­si­tet vil begren­se ytrings­fri­he­ten på den måten.

Man kan selv­sagt kre­ve at man ikke skal bry­te loven, at man skal hol­de seg innen­for aksep­tab­le for­mer, at per­son­sji­ka­ne ikke aksep­te­res, osv. Men intet tema bør være frem­med for stu­den­ter og de må stå fritt til å ytre seg om hva de vil — også på en blogg­tje­nes­te som drif­tes av universitetet.

Jeg håper det kom­mer man­ge vel­for­mu­ler­te, men skar­pe inn­legg fra stu­den­ter i Lund om poli­tikk og reli­gion. Så får vi se om uni­ver­si­te­tet vir­ke­lig vil hånd­heve sensur.

Print Friendly, PDF & Email