Å lære om “klassisk” musikk

For en drøy måned siden sat­te jeg opp en liten lis­te over pla­ter om musikk som jeg har hatt gle­de av, i inn­leg­get Gi oss mer av Wolf­gang Plag­ge. Mitt hoved­po­eng var (og er) at alt for mye av det som pre­sen­te­res som musikk­his­to­rie er kom­po­nist­bio­gra­fi­er som egent­lig ikke hand­ler så mye om selve musikken.

I en kom­men­tar til det­te inn­leg­get anbe­fal­te Hal­vor Hos­ar serie­ne med Robert Gre­en­berg fra The Teaching Com­pany. Jeg kjen­te ikke til dis­se serie­ne. Det­te var et meget godt tips (takk, Hal­vor!). Jeg har kjøpt noen av serie­ne og hørt på en god del av det­te. Det­te er hva jeg har øns­ket meg! Her er det musik­ken og den musi­kals­ke utvik­lin­gen som står i sen­trum, men den blir selv­føl­ge­lig satt inn i en his­to­risk sam­men­heng. ?Kunn­skap gir stør­re utbyt­te, også når man hører på musikk. For å låne noen ord fra Robert Gre­en­berg: Når man ikke har for­vent­nin­ger om hva som vil kom­me kan man ikke bli overrasket.

Robert Gre­en­berg er kunn­skaps­rik, entu­si­as­tisk og mor­som. Hva mer kan man håpe på hos en fore­le­ser? Det enes­te som er irri­te­ren­de er at de har lagt inn her­me­tisk applaus før og etter hver fore­les­ning. Det bur­de være unødvendig.

Jeg har til nå holdt med til seri­er som i over­skrif­ten foku­se­rer på musikk. Det er også seri­er av typen “Life and Works of …”, som sik­kert inne­hol­der mer bio­gra­fisk stoff. Men jeg har ikke noe imot kom­po­nist­bio­gra­fi­er, bare vi også får med hoved­a­ken: Musikken.

Serie­ne sel­ges i tre for­ma­ter: DVD, CD og ned­last­bar mp3. Jeg har valgt mp3. Sam­men med lyd­fi­le­ne får man også kurs­do­ku­men­ta­sjon i pdf-for­mat. I føl­ge rekla­men inne­hol­der DVDe­ne foto­gra­fi­er m.m. Jeg ser ikke helt beho­vet for det­te. Jeg vil ha lyd­fi­le­ne. Mp3 går ras­kest. Dess­uten blir mp3-filer ald­ri stop­pet i tol­len. Jeg har i og for seg ikke så vel­dig mye i mot at man må beta­le moms på det man impor­te­rer. Men en ting er å beta­le 50–100 kr i moms, noe annet er det å måt­te beta­le et par hund­re kro­ner i behand­lings­ge­byr i til­legg til det­te. Da blir det en tek­nisk han­dels­hind­ring som man for­sø­ker å unn­gå eller omgå.

Alle serie­ne til The Teaching Com­pany er på salg minst en gang i året. De sel­ges da typisk med 75% rabatt. Det er vel et salgs­triks. Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen kjø­per dis­se til full pris. Jeg gjør det i alle fall ikke. Så nå ven­ter jeg bare på at How to Lis­ten to and Under­stand Ope­ra skal kom­me på salg. Å beta­le 60–70 dol­lar for 32x45 minut­ter fore­les­nin­ger av god kva­li­tet, det er helt greit. Å beta­le 250 dol­lar for de sam­me er  litt i over­kant. Så jeg kan ven­te — og har seri­er som jeg har kjøpt som jeg kan lyt­te til mens jeg venter.

Selv om jeg ikke har hørt alt, våger jeg å gi dis­se serie­ne en varm anbefaling.

Print Friendly, PDF & Email