Idrett og ytringsfrihet

Vi nær­mer oss OL-åpnin­gen i Van­cou­ver. Det kan gi grunn til en ny visitt inn­om et tema som dess­ver­re ikke har mis­tet sin aktua­li­tet: Idrett og (man­gel) på ytringsfrihet.

Dag­bla­det kun­ne 31.01.2010 mel­de at IOK set­ter ned foten for Aksel Lund Svin­dal og and­re blog­gen­de topp­ut­øve­re. Det er utar­bei­det egne IOC Blog­ging Guid­e­li­n­es som alle akkredi­ter­te per­soner må følge.

Vi har også sett man­ge eksemp­ler på at kri­tikk av dom­me­re i fot­ball og and­re idret­ter ikke tole­re­res.  Et eksem­pel er Mor­gan Ander­sen-saken, hvor han kom med føl­gen­de utta­lel­se etter en ishockeykamp:

«- Dom­me­ren er en regel­rett skan­da­le. Det var en peri­ode jeg vur­der­te å ta laget av banen. Jeg håper vir­ke­lig ald­ri at det­te dom­mer­pa­ret blir satt opp igjen i norsk eliteserie.»

En orga­ni­sa­sjon som ikke tåler kri­tikk rea­ge­rer med å straf­fe Mor­gan Ander­sen, med ute­sten­gel­se fra tre kam­per.

Det er ikke bare spil­le­re og tre­ne­re som ikke får lov til å si noe. Etter en fot­ball­kamp med omstridt døm­ming fikk dom­me­ren Tom Hen­ning Øvre­bø munn­kurv fra UEFA. Han spur­te UEFA om lov til å utta­le seg, noe som i seg selv er gans­ke opp­sikts­vek­ken­de i et ytrings­fri­hets­per­spek­tiv. Det drei­er seg tross alt ikke om taus­hets­be­lag­te opp­lys­nin­ger. Men UEFA sa nei.

Makt­ha­ve­re har all­tid mis­likt det frie ord, enten de fryk­ter kon­se­kven­ser på pun­gen eller and­re ste­der. Idret­tens makt­ha­ve­re er ikke noe unn­tak. Men det er under­lig og uak­sep­tab­let at de til­la­tes å kneb­le det frie ord slik de gjør. Den enes­te for­kla­rin­gen må være at de som skri­ver om idrett er sports­idio­ter med sky­lap­per, og at de skri­ver for sportsidioter.

Print Friendly, PDF & Email