Telenor — PirateBay kjennelsen

Bor­gar­ting lag­manns­rett har for­kas­tet (ikke avvist, som man kan lese i pres­sen) anken fra ret­tig­hetha­ver­ne i saken hvor ret­tig­hets­ha­ve­re krev­de at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. (Kjen­nel­sen er til­gjen­ge­lig her.) Mitt syn på hoved­spørs­må­le­ne i saken er ikke end­ret siden ting­ret­tens avgjø­rel­se, og jeg kan for så vidt vise til mine kom­men­ta­rer til den. Jeg synes også fort­satt at det er grunn til å set­te et spørs­måls­tegn hvil­ke inter­es­ser Tele­nor for­va­rer i den­ne saken.

Det er noen pro­ses­su­el­le spørs­mål som lag­manns­ret­ten drøf­ter. Ret­tig­hets­ha­ver­ne har ikke et krav mot Tele­nor. Pro­ses­su­el­le spiss­fin­dig­he­ter er ikke min ster­kes­te side. Men det Tele­nor har ikke gjort noe galt, og der­med kan det være rik­tig at de ikke har noe krav mot Tele­nor. Kan­skje skul­le kra­vet vært ret­tet mot Pirate­Bay. Det er de som skal sten­ges ute, ikke Tele­nor. Men Pirate Bay er på evig flukt fra lovens åpen­bart litt for kor­te arm og ikke lett å gå til sak mot.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor — Pirate­Bay kjen­nel­sen