IOC bruker opphavsrett mot nyhetsformidling

At det hel­kom­mer­si­el­le IOC bru­ker opp­havs­ret­ten for det den er verdt og en god del mer, er ikke sær­lig over­ras­ken­de. Nett­ste­det techdirt.com mel­der at IOC kre­ver at YouT­ube fjer­ner video­klip­pet som viser den fata­le ulyk­ken i ake­bak­ken hvor geor­gi­e­ren Nodar Kuma­ri­tashvi­lis ble drept under tre­ning før OL åpnet. Bare de som har betalt for sende­ret­tig­he­ter skal få lov til å vise dette.

Det­te drei­er seg ikke om over­fø­ring av sport. Det drei­er seg om nyhets­for­mid­ling og en høyst nød­ven­dig dis­ku­sjon av idret­tens utvik­ling. Man set­ter folks liv og helse på spill for å få sta­dig mer spektak­tu­læ­re (og inn­brin­gen­de) kon­kur­ran­ser. Ake­bak­ken ble kri­ti­sert før hele sir­ku­set star­tet for­di den var for far­lig. Men ingen synes å være vil­lig til å erkjen­ne noe ansvar. Det var ake­rens feil, han gjor­de en feil i sis­te sving, sier ake­for­bun­det og fri­kjen­ner seg selv. Tenk det. Man skal ikke kun­ne gjø­re en feil når man suser ned­over en bak­ke i 140 km/t. Tenk om de som arran­ge­rer utfor skul­le ten­ke slik: Vi bryr oss ikke om sik­ker­hets­nett m.m., for så len­ge ski­lø­per­ne ikke gjør noen feil vil det ikke skje ulykker!

Con­ti­nue read­ing IOC bru­ker opp­havs­rett mot nyhets­for­mid­ling