IOC bruker opphavsrett mot nyhetsformidling

At det hel­kom­mer­si­el­le IOC bru­ker opp­havs­ret­ten for det den er verdt og en god del mer, er ikke sær­lig over­ras­ken­de. Nett­ste­det techdirt.com mel­der at IOC kre­ver at YouT­ube fjer­ner video­klip­pet som viser den fata­le ulyk­ken i ake­bak­ken hvor geor­gi­e­ren Nodar Kuma­ri­tashvi­lis ble drept under tre­ning før OL åpnet. Bare de som har betalt for sende­ret­tig­he­ter skal få lov til å vise dette.

Det­te drei­er seg ikke om over­fø­ring av sport. Det drei­er seg om nyhets­for­mid­ling og en høyst nød­ven­dig dis­ku­sjon av idret­tens utvik­ling. Man set­ter folks liv og helse på spill for å få sta­dig mer spektak­tu­læ­re (og inn­brin­gen­de) kon­kur­ran­ser. Ake­bak­ken ble kri­ti­sert før hele sir­ku­set star­tet for­di den var for far­lig. Men ingen synes å være vil­lig til å erkjen­ne noe ansvar. Det var ake­rens feil, han gjor­de en feil i sis­te sving, sier ake­for­bun­det og fri­kjen­ner seg selv. Tenk det. Man skal ikke kun­ne gjø­re en feil når man suser ned­over en bak­ke i 140 km/t. Tenk om de som arran­ge­rer utfor skul­le ten­ke slik: Vi bryr oss ikke om sik­ker­hets­nett m.m., for så len­ge ski­lø­per­ne ikke gjør noen feil vil det ikke skje ulykker!

Arran­gø­rer og ake­for­bun­det toer sine hen­der. Men sam­vit­tig­he­ten kan ikke være helt ren når de nå byg­ger om banen. Det er bare så tra­gisk at det måt­te en døds­ulyk­ke til før man begyn­te å tenke.

Nå mel­des det om at poli­ti­et etter­fors­ker ulyk­ken. Kan­skje blir det igjen poli­ti­et og ikke idret­ten selv som ryd­der opp. Det er ikke førs­te gan­gen. Det var poli­ti­et og toll­ve­se­net, ikke syk­kel­for­bun­det og arran­gø­re­ne som stakk hull på doping­byl­len i sykkelsporten.

Til­ba­ke til utgangs­punk­tet. Arran­gø­ren IOC har ikke opp­havs­rett til arran­ge­men­te­ne. Det er foto­gra­fen, even­tu­elt den foto­gra­fen arbei­der for, som har ret­tig­he­ter til bil­de­ne og fil­men. (Jeg er ikke sik­ker på hvor­dan man hånd­te­rer sli­ke ret­tig­he­ter i anset­tel­ses­for­hold i Cana­da). Jeg vil ikke bli ove­r­as­ket om IOC har kon­trak­ter som slave­bin­der samt­li­ge foto­gra­fer som får lov til å ta bil­der under OL. Jeg vil­le være mer over­ras­ket hvis de ikke har sli­ke avtaler.

Men uan­sett hvem som har ret­tig­he­ter til hva: Hvis IOC kre­ver at bare de som har betalt for sende­ret­tig­he­ter skal kun­ne vise det­te klip­pet, da mis­bru­ker de sine ret­tig­he­ter til å hind­re og sen­su­re­re nyhets­for­mid­ling — og til å hind­re ube­ha­ge­lig fokus på de neg­a­ti­ve side­ne ved den virk­som­het de selv driver.

Print Friendly, PDF & Email