IOC bruker opphavsrett mot nyhetsformidling

At det hel­kom­mer­si­el­le IOC bru­ker opp­havs­ret­ten for det den er verdt og en god del mer, er ikke sær­lig over­ras­ken­de. Nett­ste­det techdirt.com mel­der at IOC kre­ver at YouT­ube fjer­ner video­klip­pet som viser den fata­le ulyk­ken i ake­bak­ken hvor geor­gi­e­ren Nodar Kuma­ri­tashvi­lis ble drept under tre­ning før OL åpnet. Bare de som har betalt for sende­ret­tig­he­ter skal få lov til å vise det­te.

Det­te drei­er seg ikke om over­fø­ring av sport. Det drei­er seg om nyhets­for­mid­ling og en høyst nød­ven­dig dis­ku­sjon av idret­tens utvik­ling. Man set­ter folks liv og helse på spill for å få sta­dig mer spektak­tu­læ­re (og inn­brin­gen­de) kon­kur­ran­ser. Ake­bak­ken ble kri­ti­sert før hele sir­ku­set star­tet for­di den var for far­lig. Men ingen synes å være vil­lig til å erkjen­ne noe ansvar. Det var ake­rens feil, han gjor­de en feil i sis­te sving, sier ake­for­bun­det og fri­kjen­ner seg selv. Tenk det. Man skal ikke kun­ne gjø­re en feil når man suser ned­over en bak­ke i 140 km/t. Tenk om de som arran­ge­rer utfor skul­le ten­ke slik: Vi bryr oss ikke om sik­ker­hets­nett m.m., for så len­ge ski­lø­per­ne ikke gjør noen feil vil det ikke skje ulyk­ker!

Arran­gø­rer og ake­for­bun­det toer sine hen­der. Men sam­vit­tig­he­ten kan ikke være helt ren når de nå byg­ger om banen. Det er bare så tra­gisk at det måt­te en døds­ulyk­ke til før man begyn­te å ten­ke.

Nå mel­des det om at poli­ti­et etter­fors­ker ulyk­ken. Kan­skje blir det igjen poli­ti­et og ikke idret­ten selv som ryd­der opp. Det er ikke førs­te gan­gen. Det var poli­ti­et og toll­ve­se­net, ikke syk­kel­for­bun­det og arran­gø­re­ne som stakk hull på doping­byl­len i syk­kel­spor­ten.

Til­ba­ke til utgangs­punk­tet. Arran­gø­ren IOC har ikke opp­havs­rett til arran­ge­men­te­ne. Det er foto­gra­fen, even­tu­elt den foto­gra­fen arbei­der for, som har ret­tig­he­ter til bil­de­ne og fil­men. (Jeg er ikke sik­ker på hvor­dan man hånd­te­rer sli­ke ret­tig­he­ter i anset­tel­ses­for­hold i Cana­da). Jeg vil ikke bli ove­r­as­ket om IOC har kon­trak­ter som slave­bin­der samt­li­ge foto­gra­fer som får lov til å ta bil­der under OL. Jeg vil­le være mer over­ras­ket hvis de ikke har sli­ke avta­ler.

Men uan­sett hvem som har ret­tig­he­ter til hva: Hvis IOC kre­ver at bare de som har betalt for sende­ret­tig­he­ter skal kun­ne vise det­te klip­pet, da mis­bru­ker de sine ret­tig­he­ter til å hind­re og sen­su­re­re nyhets­for­mid­ling — og til å hind­re ube­ha­ge­lig fokus på de neg­a­ti­ve side­ne ved den virk­som­het de selv dri­ver.

Print Friendly, PDF & Email
 • Gode poen­ger. Jeg skri­ver noen ord om det­te “med en fot på inn­si­den” på min blogg: http://www.framedreality.com/nodar-kumaritashvili-vancouver-olympics-2010 (engelsk).

  Det er menings­løst av ake­for­bun­det (FIL) å fri­kjen­ne banen for feil ved å skyl­de på ake­ren. Den­ne type ulyk­ker skal ikke kun­ne skje i moder­ne ake­ba­ner. Det er beti­me­lig å spør­re om Nodar vil­le blitt kas­tet like høyt og langt om has­tig­he­ten had­de vært 20km lave­re.

  Mari­us Wal­dal

 • Du har åpen­bart per­son­li­ge erfa­rin­ger fra sli­ke bak­ker, noe jeg ikke har. Jeg vet lite om risi­ko­en for å bli kas­tet ut av bak­ken. Men jeg synes det også er under­lig at når man først blir kas­tet ut, så kas­tes man rett i har­de sto­p­ler. Ris­ko er all­tid en funk­sjon av to vari­ab­ler: Sann­syn­lig­het for at et uhell inn­tref­fer og kon­se­kven­ser der­som det inn­tref­fer. Om man har laget en bane hvor sann­syn­lig­he­ten for ulyk­ker er for høy pga fart eller annet, har jeg ikke grunn­lag for å vur­de­re. Men en slik bak­ke må tåle at man gjør feil, uten at det har fata­le kon­se­kven­ser.

 • Abso­lutt. Det er vel­dig man­ge år siden ake­re slut­tet å “kjø­re ut” av banen. Jeg tror ikke det­te har fore­kom­met etter Inns­bruck 1964. Fle­re baner ble ombygd etter det­te.

  Det er som oftest diver­se stol­per langs bane­ne, men van­lig­vis ikke slik som i Van­cou­ver. Stol­per plei­er å stå len­ger unna. I det­te til­fel­let ser det ut som stol­pe­ne er en del av kon­struk­sjo­nen.

  Du har rett i at den bør tåle at man gjør feil. Det pro­vo­se­rer meg at FIL var så raskt ute med å si at det ikke var banens feil.

 • Vil for­øv­rig seriøst anbe­fa­le deg å bru­ke Disqus til kom­men­ta­rer 🙂