Dobbeltmoral om utlevering og straff?

En av de tre nar­ko­tika­til­tal­te i Boli­via har rømt til Nor­ge. UD sier at hun ikke vil bli utle­vert. I føl­ge jen­tas advo­kat vil saken nå være luk­ket. Nå kan det hen­de at hen­nes sak like­vel ikke er luk­ket. Nors­ke påtale­myn­dig­het skal man­dag ta stil­ling til om hun til til­ta­les i Nor­ge. Hun skal selv­føl­ge­lig ha en rett­fer­dig ret­ter­gang. Er hun uskyl­dig skal hun fri­kjen­nes. Men hun ble tross alt, sam­men med to and­re, tatt med 22,5 kg kokain i baga­sjen. Å være naiv og dum er ikke det sam­me som å være uskyldig.

Nor­ge har gåen­de en til­sva­ren­de sak, med mot­satt for­tegn. 14. mars 2008 ble Mar­ti­ne Vik Mag­nus­sen drept i Lon­don. Hoved­mis­tenk­te fikk det tra­velt med å rei­se til sitt hjem­land, Jemen. Jemen nek­ter å utle­ve­re mis­tenk­te til Stor­bri­tan­nia.

Andreas Tolle­fe­sen i “Støtte­grup­pa for Mar­ti­nes ret­tig­he­ter” har uttalt føl­gen­de:

– En hvil­ken som helst uten­landsk stats­bor­ger som begår lov­brudd i et land, kan unn­gå straffe­for­føl­gel­se ved å set­te seg på et fly og retur­ne­re til et hjem­land uten utleveringsavtale.”

Marit Nybakk har sagt at hun er posi­tiv til å ta opp de prin­si­pi­el­le side­ne av saken. Jonas Gahr Støre var skuf­fet over at Jemen ikke ikke vil­le gjø­re et unn­tak fra grunn­lo­ven og utle­ve­re den mis­tenk­te mil­li­ar­dær­søn­nen til Eng­land:

– Vi had­de like­vel håpet på at poli­tis­ke kon­tak­ter kun­ne føre til at de så seg tjent med å gjø­re det. Når det nå synes som de ikke vil gjø­re det, så er det noe vi bekla­ger. For vi mener at den per­sonen, med de begrun­nen­de mis­tan­ke­ne man hører, bur­de fått det prøvd for en dom­stol i Storbritannia.”

Det er et pro­blem at man skal kun­ne stik­ke av til hjem­lan­det og unn­dra seg straff. Det er et like stort pro­blem når en norsk stats­bor­ger røm­mer til Nor­ge for å unn­dra seg straff for nar­ko­tika­smug­ling som når en jeme­nit­tisk draps­mis­tenkt røm­mer til Jemen. Det skal bli inter­es­sant å se om nors­ke myn­dig­he­ter kla­rer å opp­tre prin­si­pi­ellt i for­hold til dis­se to sake­ne, eller om også Nor­ge lar egne bor­ge­re slip­pe unna.