Krenkende muslimer

Det er og det skal være lov å tyk­ke bl.a. teg­nin­ger av Muham­med. Selv om man kan og bør ha respekt for and­res reli­gion, skal ingen reli­gion kun­ne tvin­ge and­re til å etter­leve deres reli­giø­se påbud og for­bud. Om det all­tid er klokt å pro­vo­se­re, kan man all­tid dis­ku­te­re. Og det er selv­føl­ge­lig lov å uttryk­ke det man mener om at medi­er pub­li­se­rer bil­der som noen opp­fat­ter som kren­ken­de og pro­vo­se­ren­de. Men det er ingen tvil om at det er til­latt å pro­vo­se­re. Og “kloklig til­bake­hold” kan litt for lett gli over i selvsensur.

Men når Mohyelde­en Moham­mad påstår at enhver mus­lim gjen­nom sin reli­gion er påtvun­get å mene at homo­fi­le for­tje­ner å dø en gru­som død ved stei­ning, da er det han og hans like­sin­ne­de som frem­stil­ler Islam som ond og barbarisk.

Reli­gions­kri­tikk er og skal være til­latt. Folk som Mohyelde­en Moham­mad frem­stil­ler sin reli­gion som bar­ba­risk og pro­fe­ten som kom­mer med sli­ke påbud som en ond des­pot. Da bør ikke han og de som har invi­tert ham hit bli sær­lig over­ras­ket over at and­re kri­ti­se­rer reli­gio­nens og pro­fe­tens ond­skap, og at man bru­ker reli­gio­nens sym­bo­ler i den­ne kri­tik­ken. De kan opp­le­ve den­ne kri­tik­ken som så kren­ken­de de bare vil, men de har selv bedt om den.

Jeg sier ikke at Islam er en ond reli­gion. Jeg kan ikke nok om reli­gio­nen til å hev­de noe slik. Men Mohyelde­en Moham­mad frem­stil­ler den som ond. Han, hans til­hen­ge­re og de som har invi­tert den­ne per­sonen, kan ikke bekla­ge seg over at de blir tatt på alvor i sin frem­stil­ling av reli­gio­nen. De kan og skal kri­ti­se­res for sine bar­ba­ris­ke synspunkter.

I Nor­ge verd­set­tes ytrings­fri­he­ten høyt, og bar­ba­rer som Mohyelde­en Moham­med har også sin ytrings­fri­het. Men ytrings­fri­he­ten har tross alt sine gren­ser. Vi tole­re­rer svært mye i kri­tikk ret­tet mot insti­tu­sjo­ner, inklu­dert reli­gio­ner. Men vil tole­re­rer ikke like mye når det ret­ter seg mot per­soner. Vi har i Nor­ge bestem­mel­sen  om dis­kri­mi­ne­ren­de og hate­ful­le ytrin­ger i Strl § 135a. Den­ne lyder (min uthevinger):

Den som for­sett­lig eller grovt uakt­somt offent­lig set­ter frem en dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring, straf­fes med bøter eller feng­sel inn­til 3 år. Likt med en offent­lig frem­satt ytring, jf. § 7 nr. 2, reg­nes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et stør­re antall per­soner. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bo­ler. Med­virk­ning straf­fes på sam­me måte.

Med dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring menes det å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres

a) hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opprinnelse,
b) reli­gion eller livs­syn, eller
c) homo­fi­le leg­ning, leve­form eller ori­en­te­ring.

Jeg synes ikke det kan være sær­lig tvil om at  Mohyelde­en Moham­med frem­mer hat, for­føl­gel­se og rinegakt over­for noen på grunn av deres homo­fi­le leg­ning. Den som er hen­tet inn for å være tals­mann for de kren­ke­de gjør seg selv til den ver­ste krenkeren.

I Hvit valgallianse/Jack Erik Kju­us-saken,  Rt 1997 s. 1821, ble pro­gram­pos­ter i “par­ti­ets” pro­gram om tvangs­ste­ri­li­se­ring av ikke-hvi­te og tvangs­bort av barn i “blan­dings­for­hold” ansett som utsagn som gjel­der “eks­tre­me integri­tets­kren­kel­ser og inne­bæ­rer en grov ned­vur­de­ring av en grup­pes men­neske­verd”. Å hev­de at noen for­tje­ner å dø på grunn av sin sek­su­el­le leg­ning må være en like sterk integritetskrenkelse.

I den mye kri­ti­ser­te Boot-Boys / Ter­je Sjø­lie-dom­men,  Rt 2002 s. 1618, begrun­net fler­tal­let fri­fin­nel­sen med bl.a. følgende:

I sin almin­ne­lig­het kan til­slut­ning til nazis­tisk ideo­lo­gi ikke uten vide­re antas å omfat­te aksept av masse­ut­ryd­del­se eller and­re sys­te­ma­tis­ke og alvor­li­ge volds­hand­lin­ger over­for jøder eller and­re grupper.”

I Mohyelde­en Moham­meds til­fel­le er det ikke spørs­mål om til­slut­ning til en ideo­lo­gi, men en aksept av “sys­te­ma­tis­ke og alvor­li­ge volds­hand­lin­ger over­for … and­re grup­per”.  Så det som gjor­de at Ter­je Sjø­lie ble fri­fun­net vil ikke fri­fin­ne Mohyelde­en Moham­med.

Lands­for­enin­gen for les­bis­ke og homo­fi­le har anmeldt Mohyelde­en Moham­med. Skal bestem­mel­sen ha noen ver­di, må det være i en sak som den­ne. Å hev­de at noen for­tje­ner å dø for­di de er homo­fi­le er som å si at folk for­tje­ner å dø for­di de er mus­li­mer, jøder eller svensker.

Hel­dig­vis har  Islamsk Råd og ini­tia­tiv­ta­ker demon­stra­sjo­nen, Yousef Assi­diq (Per Bart­ho Han­sen) tatt avstand fra utta­lel­se­ne.

Print Friendly, PDF & Email