Lovlig streaming av ulovlig materiale?

Dag­bla­det skri­ver 15.02.2010 at smutt­hull lar deg se pirat­film lov­lig. Poen­get er at selv om man bry­ter loven ved å las­te ned fil­mer, fot­ball­kam­per eller seri­er uten å beta­le, er det for­melt lov å stre­ame all slags type inn­hold — selv om det er lagt ut uten opp­havs­man­nens til­la­tel­se. Jeg har fått noen spørs­mål om det­te kan være rik­tig. Sva­re på det må bli ja, det er rik­tig — med noen forbehold.

Opp­havs­man­nens ene­rett har to ele­men­ter: Eksemp­lar­frem­stil­ling og til­gjenge­lig­gjø­ring for all­menn­he­ten.  Hvis man las­ter ned film, musikk eller et annet verk, da frem­stil­ler man eksemp­lar. Det­te omfat­tes alt­så av ene­ret­ten. Det er til­latt å frem­stil­le enkel­te eksemp­lar til pri­vat bruk. Men eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk er bare til­latt der­som det man kopie­rer fra er lov­lig frem­stilt og/eller gjort lov­lig til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Det mes­te av det som er gra­tis til­gjen­ge­lig for fjern­ko­pie­ring gjen­nom såkal­te “fil­de­lings­nett­verk” er gjort til­gjen­ge­lig uten opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Der­med er det ikke til­latt å frem­stil­le eksemp­lar fra eksemp­lar som er gjort til­gjen­ge­lig på den­ne måten.

Stre­am­ing er i utgangs­punk­tet en frem­fø­ring. Frem­fø­ring innen­for det pri­va­te områ­de fal­ler uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. Opp­havs­ret­ten regu­le­rer ikke hvil­ken musikk man hører på eller fil­mer man ser innen­for hjem­mets fire veg­ger. Det er hel­ler ikke noe krav om at frem­fø­rin­gen skal være basert på lov­lig frem­stilt eksemp­lar eller at det er gjort lov­lig tilgjengelig.

Det er et lite for­be­hold her. Det frem­stil­les mid­ler­ti­dig eksemp­lar når man stre­a­m­er. Det lag­res ikke len­ge, men det er like­vel eksemp­la­rer. Slik eksemp­lar­frem­stil­ling fal­ler etter åvl § 11a uten­for opp­havs­man­nens ene­rett for­ut­satt at det enes­te for­må­let er å muliggjøre

a) lov­lig bruk av et verk, eller
b) en over­fø­ring i nett­verk av et mel­lom­ledd på veg­ne av tredjeparter,

og  eksemp­lar­frem­stil­lin­gen ikke har selv­sten­dig øko­no­misk betydning.

Frem­fø­ring innen­for det pri­va­te områ­de er lov­lig. Dis­se eksemp­la­re­ne mulig­gjør en bruk som ska­der opp­havs­man­nens utnyt­tel­se av ver­ket. Men det kan like­vel være vans­ke­lig å argu­men­te­re for at de mid­ler­ti­di­ge eksemp­la­re­ne har selv­sten­dig øko­no­misk verdi.

I Dan­mark er den til­sva­ren­de regel som vår åvl § 11a utfor­met litt ander­le­des. Der kre­ves det at også mid­ler­ti­di­ge eksemp­la­rer må være frem­stilt meg utgangs­punkt i lov­lig frem­stil­te eksemp­la­rer. Den­ne for­skjel­len kan bety at stre­am­ing av ulov­lig til­gjenge­lig­gjort mate­ria­le kan vær lov i Nor­ge, men ulov­lig i Danmark.

Men det er bare det å se på eller høre på det som and­re har gjort til­gjen­ge­lig som vil fal­le uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. Å gjø­re til­gen­ge­lig for and­re via stre­am­ing vil være en til­gjenge­lig­gjø­ring for all­menn­he­ten som omfat­tes av eneretten.

Hvis det bare gjø­res til­gjen­ge­lig for en begren­set, pri­vat krets, vil til­gjenge­lig­gjø­rin­gen ikke være for all­menn­he­ten. Hvis man set­ter opp en stre­am­ing­tje­nes­te i sitt hjem­me­nett­verk som kan benyt­tes i det loka­le hjem­me­net­tet, da vil ikke det­te være til­gjenge­lig­gjø­ring for all­menn­he­ten. Det sam­me vil det være hvis hus­stands­med­lem­mer kan log­ge seg på og nå den­ne tje­nes­ten fra and­re ste­der. Men per­son­kret­sen skal ikke gå langt ut over det­te før det vil være for all­menn­he­ten, uten at jeg vil for­sø­ke å trek­ke en gren­se. Det er åpen­bart at man ikke kan gjø­re det­te til­gjen­ge­lig for “500 av mine nær­mes­te ven­ner” eller for ven­ners venner.

Dag­bla­det skri­ver at Pirate Bay-bak­men­ne­ne plan­leg­ger å lan­se­re The Video­bay i løpet av 2010. Hvis det­te er basert på at video skal kun­ne gjø­res til­gjen­ge­lig for stre­am­ing uten sam­tyk­ke på til­sva­ren­de måte som musikk kan gjø­res til­gjen­ge­lig for ned­las­ting via Pirate Bay, så vil den­ne tje­nes­ten være akku­rat like ulov­lig som Pirate Bay. Pira­te­ne er dømt for med­virk­ning til til­gjenge­lig­gjø­ring, ikke med­virk­ning til eksemp­lar­frem­stil­ling. Om slik til­gjenge­lig­gjø­ring skjer i form av en stre­am­ing­tje­nes­te eller en ned­las­tings­tje­nes­te vil være uten betydning.

Print Friendly, PDF & Email