Det var rett av Forskerforbundet å støtte Nedkvitnes anke

Aften­pos­ten mel­der at aka­de­mi­ke­re for­la­ter fors­ker­for­bun­det i pro­test mot at for­bun­det har ved­tatt å finan­siere behand­lin­gen av Arn­ved Ned­kvi­tens anke. Jeg fin­ner det­te under­lig. Hva skal man med en fag­for­ening hvis det ikke er å støt­te sine med­lem­mer i en avskjeds­sak? Selv om det er arbeids­miljø­kon­fli­ker som er årsa­ken til avskje­den, så er saken mel­lom Ned­kvit­ne og UiO, den er ikke mel­lom Ned­kvit­ne og kol­ler­ger på hans arbeidsplass.

Saken rei­ser man­ge prin­si­pi­el­le spørs­mål og når den først har hav­net hos dom­sto­le­ne er det en sak som bør ankes, og helst avgjø­res av Høyesterett.

Jeg har ikke tatt noe stand­punkt til sakens rea­li­tet, i alle fall ikke noe som vil gå ut med offent­lig. Det vil­le kre­ve at jeg set­ter meg langt bed­re inn i rea­li­te­te­ne i den­ne saken enn hva jeg har gjort. Men en ansatt som blir avskje­di­get og mener at avskje­den er ube­ret­ti­get har en sole­klar rett til å få sin sak prø­vet for dom­sto­le­ne. I en slik sak skal et fag­for­ening støt­te sitt medlem.

Con­ti­nue read­ing Det var rett av Fors­ker­for­bun­det å støt­te Ned­kvit­nes anke

Vær varsom plakat” for bloggere?

Tho­mas Moen har for­els­ått en “Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re, kalt Blogg­pla­ka­ten.

For meg er det uklart hva som skal være poen­get med en slik pla­kat. Den pre­sen­te­res slik:

Det­te er råd og vei­led­ning for blog­ge­re, blogg­le­se­re og annon­sø­rer for­hold til blog­ger med kom­mer­si­el­le budskap.”

Tho­mas Moen for­sø­ker å gape over mye — for mye etter min vur­de­ring. Leser­ne tren­ger ikke noen slik pla­kat, i alle fall ikke mer enn en jeg tren­ger en slik pla­kat som avis­le­ser. Og det er uan­sett ikke den sam­me pla­ka­ten som blog­ger­ne even­tu­elt tren­ger. Annon­sø­rer er kom­mer­si­el­le aktø­rer. De har å hol­de seg til gene­rell mar­keds­fø­rings­re­gu­le­ring, først og fremst mar­keds­fø­rings­lo­ven. Vi står til­ba­ke med blog­gere­ne. Hvis noen tren­ger en slik pla­kat må det være dem.

Con­ti­nue read­ing Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re?