Det var rett av Forskerforbundet å støtte Nedkvitnes anke

Aften­pos­ten mel­der at aka­de­mi­ke­re for­la­ter fors­ker­for­bun­det i pro­test mot at for­bun­det har ved­tatt å finan­siere behand­lin­gen av Arn­ved Ned­kvi­tens anke. Jeg fin­ner det­te under­lig. Hva skal man med en fag­for­ening hvis det ikke er å støt­te sine med­lem­mer i en avskjeds­sak? Selv om det er arbeids­miljø­kon­fli­ker som er årsa­ken til avskje­den, så er saken mel­lom Ned­kvit­ne og UiO, den er ikke mel­lom Ned­kvit­ne og kol­ler­ger på hans arbeidsplass.

Saken rei­ser man­ge prin­si­pi­el­le spørs­mål og når den først har hav­net hos dom­sto­le­ne er det en sak som bør ankes, og helst avgjø­res av Høyesterett.

Jeg har ikke tatt noe stand­punkt til sakens rea­li­tet, i alle fall ikke noe som vil gå ut med offent­lig. Det vil­le kre­ve at jeg set­ter meg langt bed­re inn i rea­li­te­te­ne i den­ne saken enn hva jeg har gjort. Men en ansatt som blir avskje­di­get og mener at avskje­den er ube­ret­ti­get har en sole­klar rett til å få sin sak prø­vet for dom­sto­le­ne. I en slik sak skal et fag­for­ening støt­te sitt medlem.

Det kan godt hen­de at Fors­ker­for­bun­det ved UiO tid­li­ge­re ikke har hånd­tert saken på en god måte. Men det er vans­ke­lig for en fag­for­ening å ta stand­punkt i en kon­flikt mel­lom med­lem­mer på sam­me arbeids­sted. Å ta tak i arbeids­miljø­pro­ble­mer av den art som er utgangs­punkt for den­ne ulykk­sa­li­ge saken er ledel­sens ansvar, det er ikke først og fremst en opp­ga­ve for fag­for­enin­gen. Om noen har svik­tet er det ledel­sen på uli­ke nivå­er. Men om ledel­sen har svik­tet vil jeg hel­ler ikke mene noe om, da jeg ikke kjen­ner detal­je­ne godt nok.

Når Fors­ker­for­bun­det finan­sie­rer anke­sa­ken har de ikke nød­ven­dig­vis tatt stil­ling i kon­flik­ten. Men de har støt­tet sitt med­lems rett til å få prø­vet sin sak. Rea­li­te­ten i det de som nå mel­der seg ut sier, er at man må aksep­te­re en avskjed selv om den var ube­ret­ti­get, for­di han var så mis­likt blant sine kol­le­ger. Det kan ikke en fag­for­ening mene. Hvis en fag­for­ening nek­ter å støt­te sitt med­lem i en kon­flikt med arbeids­gi­ver for­di man har mer sym­pa­ti med en annen frak­sjon i en kon­flikt mel­lom ansat­te, da kun­ne det være grunn til å mel­de seg ut.

Ved å støt­te anke­sa­ken har Fors­ker­for­bun­det ikke tatt stil­ling til kon­flik­ten, man har tatt det stand­punkt at de ansat­te skal få støt­te til å prø­ve sin rett. Det er Ned­kvit­nes advo­kat, ikke Fors­ker­for­bun­det som fører Ned­kvit­nes sak.

Print Friendly, PDF & Email