Norsk bokbransje i steinalderen

Mam­mut er et utdødd dyr, bort­sett fra i norsk bok­bran­sje. Der lever mam­mu­ten fort­satt, men kan­skje ikke i bes­te vel­gå­en­de. Men man begyn­ner å ane hvor­for det­te for­his­to­ris­ke dyret har over­levd i den­ne bransjen.

Vi har len­ge kun­net føl­ge med i bran­sjens fam­ling for å få på plass en løs­ning for e‑bøker. Men også på and­re områ­der svik­ter det.

Jeg for­søk­te å fin­ne opp­lys­nin­ger på net­tet om hvil­ke bøker som er på Mam­mut­sal­get. Det skul­le vise seg ikke å være lett. Et goog­le-søk ledet meg til nett­ste­det n, og det vir­ket loven­de. Men her får jeg beskjed om at jeg kan log­ge meg inn for å se pdf-avi­sen. Et for­søk hos Nor­li, Ark og Bok­k­li­den. Men ingen av de kun­ne by på en Mammutkatalog.

Tanum kun­ne by på kata­lo­gen, så det var mulig å fin­ne den på nett. Så hvis jeg kjø­per bøker for det bli hos Tanum den­ne gan­gen. (Men man­gel på tid til å lese bøke­ne er etter hvert et stør­re pro­blem enn mang­len­de pen­ger til å kjø­pe dem. Bøker jeg ikke kjøp­te da de kom kom­mer jeg nep­pe til å lese om jeg kjø­per dem på salg.)

Ærlig talt: Det­te er for dår­lig. I 2010 bør det være en selv­føl­ge at man fin­ne kata­lo­gen og å kun­ne bestil­le på nett.