Når banker feilbelaster konto

E24 skri­ver “Bank tok 1,8 mil­lio­ner ut av kun­des kon­to”. En dansk bank opp­da­get selv at de ved en feil “had­de tatt ut” 1,8 mill (1,7 mill DKK) fra en kun­dens kon­to for å inves­te­re på ban­kens vegne.

Vi får ser­vert den van­li­ge his­to­ri­en om at “ban­ken har lånt”, “kon­to­en tap­pet”, og han kre­ver pen­ger av ban­ken. Det er bare nok en bekref­tel­se på at ver­ken jour­na­lis­ter (hel­ler ikke i en øko­nomi­re­dak­sjon) eller kun­der for­står hva en bank­kon­to er.

Con­ti­nue read­ing Når ban­ker feil­be­las­ter kon­to

Gudebilder og kristenkarikering — for balansens skyld

Det har vært mye fokus på Muham­med-karik­tau­rer i det sis­te. Mohyelde­en Moham­med har frem­stått som en mus­limsk utga­ve av Bør­re Knud­sen og Lud­vik Nes­sa. For å få litt balan­se kan vi også se på noen krist­ne gude­bil­der og på Jesus-kariktaurer.

Også Bibe­len inne­hol­der utsagn som kan opp­fat­tes som et for­bud mot bil­der, og som noen opp­fat­ter slik.  I 5. Mose­bok, kapit­tel 5, vers 8 og 9 står det:

Du skal ikke lage deg noe gude­bil­de, ikke noe slags bil­de av det som er oppe i him­me­len eller nede på jor­den eller i van­net under jor­den. Du skal ikke bøye deg og til­be dem og ikke dyr­ke dem. ”

Det­te står, om jeg har for­stått det rett, som en utfyl­len­de for­kla­ring til de ti bud, nær­me­re bestemt budet du skal ikke ha and­re guder enn meg.

Con­ti­nue read­ing Gude­bil­der og kris­ten­ka­ri­ke­ring — for balan­sens skyld