Udugelige politikere

Toget er i kri­se. Nor­ge har u‑landsstandard på jern­bane og lig­ger på bun­nen i Euro­pa, også i for­hold til inn­byg­ger­tall, når det gjel­der sat­sing på jern­bane. Like­vel viser sam­fer­del­ses­mi­nis­te­ren bare til nasjo­nal trans­port­plan, hvor man plan­leg­ger at det skal ta ti år å få dob­belt­spor fra Oslo til Ski.

I til­legg til at det sat­ses og bevil­ges for lite, sat­ses det også feil. Poli­ti­ker­ne insis­te­rer på en klatt­vis utbyg­ging hvor man all­tid må ta for­be­hold om årli­ge bevilg­nin­ger over stats­bud­sjet­tet. Det tar len­ger tid og blir dyre­re, men slikt biter åpen­bart ikke på poli­ti­ker­ne. Det er åpen­bart vik­ti­ge­re å kun­ne spil­le poli­tikk enn å få resultater.

NSB og Jern­bane­ver­ket må ta kri­tik­ken fra pub­li­kum. Men det er poli­ti­ker­ne og bare poli­ti­ker­ne som har ansva­ret for situa­sjo­nen. Det er deres for­søm­mel­ser gjen­nom man­ge år som har brakt oss dit vi er.

Con­ti­nue read­ing Udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re