Udugelige politikere

Toget er i kri­se. Nor­ge har u-lands­stan­dard på jern­bane og lig­ger på bun­nen i Euro­pa, også i for­hold til inn­byg­ger­tall, når det gjel­der sat­sing på jern­bane. Like­vel viser sam­fer­del­ses­mi­nis­te­ren bare til nasjo­nal trans­port­plan, hvor man plan­leg­ger at det skal ta ti år å få dob­belt­spor fra Oslo til Ski.

I til­legg til at det sat­ses og bevil­ges for lite, sat­ses det også feil. Poli­ti­ker­ne insis­te­rer på en klatt­vis utbyg­ging hvor man all­tid må ta for­be­hold om årli­ge bevilg­nin­ger over stats­bud­sjet­tet. Det tar len­ger tid og blir dyre­re, men slikt biter åpen­bart ikke på poli­ti­ker­ne. Det er åpen­bart vik­ti­ge­re å kun­ne spil­le poli­tikk enn å få resul­ta­ter.

NSB og Jern­bane­ver­ket må ta kri­tik­ken fra pub­li­kum. Men det er poli­ti­ker­ne og bare poli­ti­ker­ne som har ansva­ret for situa­sjo­nen. Det er deres for­søm­mel­ser gjen­nom man­ge år som har brakt oss dit vi er.

Vei­stan­dar­den er også elen­dig, så pro­ble­met er i alle fall ikke at man har sat­set for mye på vei. Når det gjel­der syk­kel­vei­er er Nor­ge også på bunn.

Nå har vi strøm­kri­se. Kraft­ut­byg­ging kan være poli­tisk betent. Men ved­li­ke­hold og opp­gra­de­ring av led­nings­net­tet, det bur­de ikke være sær­lig kon­tro­ver­si­elt. Men også ved­li­ke­hold av led­nings­net­tet er for­sømt.

Man lig­ger håp­løst langt etter i ved­li­ke­hold av stat­li­ge og kom­mu­na­le byg­nin­ger, i alle fall bygg som ikke huser poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter eller er pre­sti­sje­bygg.

Alle poli­ti­ke­re har vært like dår­li­ge. Man har for­søkt å kjø­pe stem­mer ved å love nye “refor­mer”, som stort sett har gått ut på at vi skal få mer og yte mind­re. Man slåss for betyd­nings­løse sym­bo­ler i ste­det for å ta tak i de reel­le pro­ble­me­ne. Mens poli­ti­ker­ne har vært opp­tatt av å over­by hver­and­re med løf­ter om hva nytt de skal gjø­re, har de for­sømt ved­li­ke­hold og utbyg­ging av en moder­ne infra­struk­tur.

Det er bare flaut og pin­lig. Poli­ti­ke­re som viser vil­je og handle­kraft i for­hold til grunn­leg­gen­de og for­søm­te opp­ga­ver, og som slut­ter å love fle­re lite til­treng­te refor­mer, de kan få min stem­me ved nes­te valg.

PS:

PS1: Jeg anbe­fa­ler Arne Strands kom­men­tar “Strøm­løst hode­løst” i Dags­avi­sen 27. febru­ar 2010.

PS2: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa fort­set­ter i gam­le spor. Rik­tig­nok har bevilg­nin­ge­ne til jern­bane økt den sis­te tiden. Men ikke på langt nær nok til å ta oss ut av den perm­a­nen­te kri­sen norsk jern­bane er i. Nå vil Mel­tveit Klep­pa igjen ut på et side­spor, og vil utre­de når det er på tide å star­te plan­leg­ging av en ny Oslo­tunell. Det enk­le sva­ret er at dagens tunell kom alt for sent, og da den kom had­de den for liten kapa­si­tet. Den bur­de ha vært byg­get med fire spor med en gang. Vi tren­ger ikke utset­tel­ser, det er bare å gå i gang. Men poli­ti­ke­re mang­ler nok en gang handle­kraft.

Print Friendly, PDF & Email
  • nilsetange­dal

    Du over­ser det sto­re spørs­må­let. For de har jo ikke slut­tet å inn­dra skatte­be­ta­ler­nes pen­ger, sam­ti­dig som de har for­sømt sam­ferd­sel. Så, hvor ble og hvor blir pen­ge­ne av? DET er det bræn­den­de ques­tio!

  • Olav­Tor­vund
  • Anne-Marie Tronslin

    Hvor­for skal jern­bane­ver­ket være avhen­gi­ge av årli­ge bevilg­nin­ger? Hvor­for kan de ikke ta opp lån og dri­ve pro­fe­sjo­nelt? Resul­tat: utbyg­ging av tun­nel Sand­vi­ka — Lys­aker tar 10 år og ikke 5 år. Tror styg­ge ting om sam­ti­li­ge stor­tings­po­li­ti­ker­ne: vik­ti­ge­re å hol­de på sin rett til å dele ut pen­ger årlig enn å sør­ge for god infra­struk­tur?

  • Olav­Tor­vund

    Det er ikke så vel­dig len­ge siden fyl­kes­mann Sig­bjørn John­sen sam­men med sin davæ­ren­de kol­le­ga, fyl­kes­mann Matz San­de­man, skrev at man måt­te end­re finan­sie­ring av jern­bane­pro­sjek­ter m.m. til en pro­sjekt­fi­nan­sie­ring som ikke var pris­gitt årli­ge bevilg­nin­ger etter at pro­sjek­tet var ved­tatt. Det skal bli inter­es­sant å se om finans­mi­nis­ter Sig­bjørn John­sen er enig med fyl­kes­mann Sig­bjørn John­sen.