Avisfinansiering gjennom “nettlisens”?

Norsk Jour­na­list­lag øns­ker nett­li­sens som skal finan­siere nett­avi­ser. Selv synes de det er en god idé. Jeg deler ikke den entu­si­as­men for forslaget.

Jour­na­lis­te­ne kom­mer sent til fes­ten. For en yrkes­grup­pe hvis jobb det er å hol­de seg ori­en­tert og for­mid­le hva som skjer i sam­fun­net blir det nes­ten pin­lig at de ikke synes å ha fått med seg at for­sla­get har vært lan­sert for len­ge siden, da for å finan­siere musikk. Jour­na­lis­te­ne er rett og slett dår­lig ori­en­tert når de skri­ver at “musikk- og film­bran­sjen nok også vil­le mel­de seg på i kam­pen om even­tu­el­le lisens­mid­ler fra nett­abon­ne­ment”. (Selv om det ikke er bran­sjen som har frem­met avgifts­for­sla­get, men hel­ler de som vil hvit­vas­ke sin piratsamvittighet).

Selv har jeg tid­li­ge­re vært kri­tisk til for­slag om bred­bånds­av­gift for å beta­le for musikk bl.a. for­di jeg reg­net med at nett­avi­se­ne vil­le kom­me til å mel­de seg på.

Con­ti­nue read­ing Avis­fi­nan­sie­ring gjen­nom “nett­li­sens”?